Woudaap

Wetenschappelijke naam

Ixobrychus minutus

Engelse naam

Little Bittern

Rode Lijst :Ernstig bedreigd
Ramsar 1% :220
Broedpopulatie

20-40 (2013-2015)

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - wegtrekkend

Woudaap

Ixobrychus minutus

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Eind April t/m eind July

Datumgrenzen

15 mei t/m 10 juli

Tijd van de dag

In ochtend- en avondschemer, liefst bij windstil weer. Baltsroep ook wel in namiddag vanaf ca. 18 u.

Aanwijzingen

Alle waarnemingen, met onderscheid tussen roepende vogels (schor blafje, vaak maar op max. 50 m hoorbaar) en overige waarnemingen. Bij vliegende vogels: richting intekenen, opletten waar ze invallen. Probeer te achterhalen of het om een paar gaat of een ongepaarde vogel. Ongepaarde exemplaren kunnen een grote actieradius hebben!
LET OP: Afspelen van geluid soms zinvol in weinig bezochte gebieden, maar alleen heel voorzichtig toe te passen (enkele minuten wachten na afspelen, onmiddellijk stoppen bij reactie).

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, alarm, voedseltransport, kleine jongen) telt altijd.

In geval van adult in broedbiotoop, paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moet er 1 waarneming zijn in de periode 15 mei t/m 10 juli

Fusieafstand

500 m

Documentatie

De soort is een zeldzaamheid geworden maar wordt vrijwel zeker (enigszins) onderschat vanwege geheimzinnig gedrag. Goede documentatie belangrijk: de hoogste broedcode aan. Vermeld, indien bekend, of het om een paar of ongepaarde vogel ging.

Bijzonderheden

Bedelroep van nestjongen in juli-augustus op ca. 50 m hoorbaar (nestindicatief, dus meetellen). Vliegvlugge jongen kunnen echter grote afstanden afgelegd hebben; zulke waarnemingen zijn onbruikbaar indien geen eerdere waarnemingen in het gebied gedaan zijn in het lopende seizoen.

Broedbiologie

Nestelt in (niet zelden vrij kleine) moerassen met enige opslag en ondiepe plasjes, zowel tussen vegetatie (riet) als in struik, meestal laag boven het water (kniklaag riet). Eén broedsel per jaar, heel misschien soms tweede broedsel ineengeschoven met eerste broedsel. Eileg van begin mei tot begin juli, meestal 5-7 eieren, broedduur 16-21 dagen, jongen vliegvlug rond 25 dagen (maar klauteren al eerder rond in de omgeving van het nest).