Turkse Tortel

Wetenschappelijke naam

Streptopelia decaocto

Engelse naam

Eurasian Collared Dove

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

55.000-70.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

100.000-200.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - jaarrond aanwezig

Turkse Tortel

Streptopelia decaocto

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin februari t/m eind augustus

Datumgrenzen

15 maart t/m 20 augustus

Tijd van de dag

Vooral in de vroege ochtend.

Aanwijzingen

Zang (vanaf zitplaats), balts (zeilvluchtje, let op begin- en eindpunt), paartjes in broedhabitat (rivaliserende paren worden verdreven) en aanwijzingen voor nest: vooral transport van nestmateriaal, alerte vogel bij geschikte nestplek (vaak mannetje wakend bij broedend vrouwtje) en piepende nestjongen.
LET OP: lang broedseizoen met veelvuldige mislukkingen van nesten, waarna nieuwe nesten gebouwd worden, soms op andere plekken. Concentreer de aandacht op een korte periode (april-mei). Foeragerende individuen of paren kunnen op grote afstand van het nest vertoeven en worden niet meegeteld.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, nestbezoek, bezet nest) telt altijd.


In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
bij 1-8 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 15 maart t/m 20 augustus
bij 9-13 geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 15 maart t/m 20 augustus
bij 14+ geldige bezoeken: 3 waarnemingen waarvan 1 in de periode 15 maart t/m 20 augustus

Fusieafstand

300 m

Bijzonderheden

Bezette nesten (broedende vogel zichtbaar, pluisjes en in jongenstadium uitwerpselen op nestrand) zijn voor het in blad komen van bomen vaak goed zichtbaar, daarna alleen bij systematisch en fijnmazig onderzoek te vinden. Nesten duidelijk kleiner en van fijner materiaal gemaakt dan bij Houtduif. Vogels kunnen 'schijnbroeden' (zit in broedhouding op leeg nest). Pas op bij benadering van nest: soort is verstoringsgevoelig en witte eieren zijn bij afwezigheid van oudervogel gemakkelijke prooi voor predatoren.

Broedbiologie

Nestelt vrijwel alleen in dorpen en steden. Eileg eind februari tot half oktober (en soms zelfs in wintermaanden), met piek eind maart-half mei. Twee tot vier broedsels per jaar, vrijwel altijd 2 eieren, broedduur 13-15 dagen, nestjongenperiode 16-19 dagen, jongen blijven na uitvliegen nog 5-7 dagen bij nest.