Witvleugelstern

Wetenschappelijke naam

Chlidonias leucopterus

Engelse naam

White-winged Tern

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :30000
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)

Witvleugelstern

Chlidonias leucopterus

Methode

Nesten tellen, evt. volwassen paren/individuen tellen op broedplaats.

Tijd van het jaar

Half mei t/m juli

Datumgrenzen

1 juni t/m 30 juni

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

Bij waarneming in potentiële broedbiotoop (wateren met veel drijvende vegetaties) opletten of er aanwijzingen zijn voor een broedgeval: balts (al roepend hoog opschroeven en weer dalen, soms ook prooiovergave), nestbouw, bezoek (vermoedelijk) nest, vogel in broedhouding, alarm en agressie (verdediging broedplaats door dreigen en achtervolgingsvluchten), voedseltransport, vogel met pulli enz.
Let op samenstelling paar. Nesten worden bij waterstandsveranderingen soms verlaten voordat eileg heeft plaatsgevonden. Vliegvlugge jongen kunnen zich op grote afstand van de nestplaats worden gevoerd.

Interpretatie

Nest of nestindicerende waarneming; anders 2 territoriumindicerende waarnemingen tussen 1-30 juni.

Fusieafstand

1000 m

Documentatie

Uigebreide documentatie noodzakelijk met per waarnemingsdatum hoogste broedcode.

Bijzonderheden

Soort broedt onregelmatig in Nederland (meest na voorjaarsinflux), soms gepaard met Visdief of Zwarte Stern.

Broedbiologie

Nestelt in stilstaande zoete wateren met goed ontwikkelde oevervegetatie en veel drijvende planten, ook in overstroomde uiterwaarden. Eileg in juni. Eén broedsel per jaar, meestal 3 eieren, broedduur 18-22 dagen, jongen (nestvlieders) vliegvlug met 24-25 dagen, worden nog ca. 10 dagen door beide ouders verzorgd.