Witwangstern

Wetenschappelijke naam

Chlidonias hybrida

Engelse naam

Whiskered Tern

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :330
Broedpopulatie

29 (2018)

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)

Witwangstern

Chlidonias hybrida

Methode

Nesten tellen, evt. volwassen paren/individuen tellen op broedplaats.

Tijd van het jaar

Half mei t/m juli

Datumgrenzen

1 juni t/m 30 juni

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

Bij waarneming in potentiële broedbiotoop (wateren met veel drijvende vegetaties) opletten of er aanwijzingen zijn voor een broedgeval: balts (al roepend hoog opschroeven en weer dalen, soms ook prooiovergave), nestbouw, bezoek (vermoedelijk) nest, vogel in broedhouding, alarm en agressie (verdediging broedplaats door dreigen en achtervolgingsvluchten), voedseltransport, vogel met pulli enz.
Let op samenstelling paar. Nesten worden bij waterstandsveranderingen soms verlaten voordat eileg heeft plaatsgevonden. Vliegvlugge jongen kunnen zich op grote afstand van de nestplaats worden gevoerd.

Interpretatie

Nest of nestindicerende waarneming; anders 2 territoriumindicerende waarnemingen tussen 1-30 juni.

Fusieafstand

1000 m

Documentatie

Uigebreide documentatie noodzakelijk met per waarnemingsdatum hoogste broedcode.

Bijzonderheden

Soort broedt onregelmatig in Nederland (solitaire paren of kleine kolonies), al dan niet samen met Zwarte Stern.

Broedbiologie

Nestelt in stilstaande zoete of brakke wateren met goed ontwikkelde oevervegetatie en veel drijvende planten, ook in overstroomde uiterwaarden. Eileg begin juni tot half juli. Eén broedsel per jaar, meestal 3 eieren, broedduur 18-21 dagen, jongen (nestvlieders) vliegvlug met 21-26 dagen, worden nog 2-3 weken door beide ouders verzorgd.