Lachstern

Wetenschappelijke naam

Gelochelidon nilotica

Engelse naam

Gull-billed Tern

Rode Lijst :Verdwenen uit Nederland
Ramsar 1% :480
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)

Lachstern

Gelochelidon nilotica

Methode

Nesten tellen, evt. volwassen paren/individuen tellen op broedplaats.

Tijd van het jaar

Begin May t/m July

Datumgrenzen

20 mei t/m 30 juni

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

Bij waarneming in potentieel broedbiotoop (sternkolonie langs kust) opletten of er aanwijzingen zijn voor een broedgeval: balts (vaak in vlucht, soms ook prooiovergave), nestbouw, bezoek (vermoedelijk) nest, vogel in broedhouding, alarm (echter ook op grote afstand van het nest mogelijk), agressie (betrekkelijk zelden potentiële vijanden aanvallend), voedseltransport (beide ouders), vogel met pulli enz.
LET OP: Doortrek tot half mei en vanaf begin juli; trekkers kunnen baltserig gedrag vertonen. Foeragerende vogels kunnen op tientallen km van het nest zijn. Benadering van nest vrijwel altijd vanaf land (niet vanaf zee). Vliegvlugge jongen kunnen op grote afstand van de nestplaats worden gevoerd.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (broedende vogel, fel alarm, pas uitgekomen kuikens) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 20 mei t/m 30 juni

Fusieafstand

1000 m

Documentatie

Soort broedde onregelmatig in Nederland tot eind jaren vijftig, daarna slechts een enkele broedpoging. Graag uitgebreide documentatie, met per dag beschrijving van hetgeen is waargenomen; geef ook hoogste broedcode.

Bijzonderheden

Broedbiologie

Broedt in open, schaarsbegroeid terrein, vrijwel steeds samen met Visdieven (of andere sterns) of Kokmeeuwen. Eileg van begin mei tot begin juli, vooral eind mei en begin juni. Eén broedsel per jaar, meestal 1-3 eieren, broedduur 22-24 dagen, jongen (nestvlieders) na ca. 30 dagen vliegvlug.