Drieteenmeeuw

Wetenschappelijke naam

Rissa tridactyla

Engelse naam

Black-legged Kittiwake

Rode Lijst :Gevoelig
Ramsar 1% :70000
Broedpopulatie

50-150 (2013-2015)

Geschat maximum winter

1000-4000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

50.000-200.000 (2008-2012)

Drieteenmeeuw

Rissa tridactyla

Methode

Lokaliseren van broedparen

Tijd van het jaar

Begin May t/m eind July

Datumgrenzen

20 mei t/m 31 juli

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

Telling van bezette nesten op boorplatforms en eventueel andere geschikte plekken. Bezoek aan nestlocaties op open zee uiteraard alleen in samenspraak met personeel van boorplatforms. Alle nesten tellen met eieren, kuikens, broedende oudervogel of voedseltransport (door beide ouders).
LET OP: Neemt deel aan broedproces vanaf 4e of 5e levensjaar, soms 3e jaar. Broedgevallen worden mogelijk voorafgegaan door aanwezigheid van prospectors: volwassen meeuwen die geschikte nestrichels bezet houden maar geen nest hebben. Tel of schat het aantal van zulke vogels.

Interpretatie

Hoogste aantal bezette nesten.

Fusieafstand

1000 m

Documentatie

Op Nederlands gebied (maar vele tientallen km uit de kust) vanaf tenminste 2000 broedend. Iedere informatie over aantallen, broedsucces en voedsel op deze locaties welkom. Eventuele broedgevallen elders (kust) uitvoerig documenteren, met per datum hoogste broedcode.

Bijzonderheden

Soort broedt tot nu toe alleen op boorplatforms op het Nederlands Continentaal Plat, en dus op volle zee. Incidentele broedgevallen langs de kust, bijv. op gebouwen, niet volledig uit te sluiten (in Scandinavische landen heel gewoon).

Broedbiologie

Nestelt op richels op steile rotsen, boorplatforms, gebouwen etc. Broedbiologische gegevens ontleend aan Duitse situatie (Helgoland). Eileg van begin mei tot begin juni. Eén broedsel per jaar, meestal 1-3 eieren, broedduur 25-32 dagen, nestjongenperiode 41-43 dagen.

Literatuur

Camphuysen C.J. & de Vreeze F. 2005. De Drieteenmeeuw als broedvogel in Nederland. Limosa 78: 65-74.
Camphuysen C.J. & Leopold M.F. 2007. Drieteenmeeuw vestigt zich op meerdere platforms in Nederlandse wateren. Limosa 80: 153-156.