Steenloper

Wetenschappelijke naam

Arenaria interpres

Engelse naam

Ruddy Turnstone

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :1400
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

4600-5700 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

5000-9500, sep-jan (2012-2017)

Steenloper

Arenaria interpres

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin mei t/m juli

Datumgrenzen

20 mei t/m 30 juni

Tijd van de dag

Gehele dag

Aanwijzingen

Attent zijn bij solitaire vogel of paartje, met speciale aandacht voor balts, alarm (vooral afleidingsgedrag) en kleine jongen (worden door beide ouders verzorgd, maar vrouwtje vertrekt meestal voordat jongen vliegvlug zijn).
LET OP: Doortrek tot in juni en vanaf begin juli; overzomering mogelijk. Trekkers veelal in groepjes en buiten broedhabitat, overzomeraars kunnen baltsgedrag vertonen.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (broedende vogel, fel alarm, pas uitgekomen kuikens) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 20 mei t/m 30 juni

Fusieafstand

1000 m

Documentatie

Soort heeft nog nooit met zekerheid in Nederland gebroed, maar een incidenteel geval is op grond van alarmerende vogels (Groningen 1995) niet uitgesloten. Eventuele broedgevallen uitvoerig documenteren, met per datum hoogste broedcode.

Bijzonderheden

Zeer kleine broedpopulatie in Duits-Deense Waddenzee.

Broedbiologie

Gebonden aan kust, met name waddengebieden. Grondbroeder, nest onder grassen verstopt in omgeving van water.Eileg van half mei tot in juni. Eén broedsel per jaar, meestal 3-4 eieren, broedduur 22-24 dagen, jongen (nestvlieders) met 19-21 dagen vliegvlug.

Tijd van het jaar

Hele jaar, hoogste aantallen augustus-half november en maart-mei.

Tijd van de dag

Van 1 uur voor hoogwater tot 1 uur erna.

Aanwijzingen

- Hoogwatervluchtplaats (HVP) lokaliseren aan de hand van verplaatsingen rond hoogwater
- Oppassen met voorverzamelplaatsen! (vogels verkassen nog)
- Aanvliegende vogels beter te tellen dan vogels ter plaatse
- Tijdens hoogwater vaak rustend
- Deel vogels begint te foerageren bij zakkend water
- Bij grote gebieden ‘met het getij mee’ werken
- In onoverzichtelijke gebieden insteek maken of hoger punt zoeken (maar pas op voor verstoring!)

Bijzonderheden

- HVP meestal dicht bij waterlijn op strand, zandplaat, schelpenbank, kwelder, dikwijls ook op strekdam of havenhoofd
- Binnendijks op grasland met korte vegetatie en kale akker
- Vaak maar korte tijd op HVP verblijvend
- Bij harde wind schuilend achter verhogingen of obstakels

Tijd van het jaar

Hele jaar, hoogste aantallen augustus-half november en maart-mei.

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken
- In getijdengebieden verplaatsingen onder invloed van getij

Bijzonderheden

- Weinig schuw
- Solitair of in groepen tot vele tientallen
- Op ondiepe plassen met zandige, slikkige of stenige oevers, op gras- en bouwland etc.
- Soms samen met Paarse Strandloper of andere steltlopers
- In strenge winters ook in havengebieden en op kustboulevards foeragerend
- Schaars in diepe binnenland