Groenpootruiter

Wetenschappelijke naam

Tringa nebularia

Engelse naam

Common Greenshank

Rode Lijst

-

Ramsar 1%

3300

Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter/doortrek

7700-14000, jul (2009-2014)

Tijd van het jaar

Juli-half november en april-mei. Hoogste aantallen half juni-half oktober en half april-half mei.

Tijd van de dag

Van 1 uur voor hoogwater tot 1 uur erna.

Aanwijzingen

- Hoogwatervluchtplaats (HVP) lokaliseren aan de hand van verplaatsingen rond hoogwater
- Oppassen met voorverzamelplaatsen! (vogels verkassen nog)
- Aanvliegende vogels beter te tellen dan vogels ter plaatse
- Tijdens hoogwater vaak rustend
- Deel vogels begint te foerageren bij zakkend water
- Bij grote gebieden ‘met het getij mee’ werken
- In onoverzichtelijke gebieden insteek maken of hoger punt zoeken (maar pas op voor verstoring!)

Bijzonderheden

- HVP op kwelders met korte vegetatie, of in water langs kwelderrand, vaak ook tijdens hoog water foeragerend
- Binnendijks in ondiepe poelen en plassen
- Vaak samen met andere steltlopers
- Aanvliegende vogels in gekanaliseerde stroom goed te tellen, niet goed bij verspreide aankomst

Tijd van het jaar

Half juli-half oktober en april-begin juni.

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken
- In getijdengebieden verplaatsingen onder invloed van getij

Bijzonderheden

- Solitair of in groepen tot enkele tientallen
- Soms gemengd met andere steltlopers
- Meest op ondiepe plassen met slikkige oevers, natte gras- of bouwlanden etc.
- Sterk gepiekte voorjaarstrek (eind april/begin mei soms opvallend talrijk)
- Kleine aantallen lijken ook in binnenland te overzomeren (vooral vennen)

Broedtijd

Broedgevallen zijn niet bekend. Baltsende vogels in mei-juni op geschikt lijkende plekken (hoogveen, natte heide) betreffen doortrekkers of overzomeraars.

Buiten broedtijd

Groenpootruiters afkomstig uit Noord-Europa en Rusland bezoeken ons land voornamelijk tussen eind maart en half november. De aantallen zijn het hoogst tijdens doortrekpieken eind april/begin mei en tussen half juli en begin september. Kleine aantallen overzomeren hier te lande of blijven er tijdens zachte winters hangen. Groenpootruiters foerageren vaak in het binnenland op ondiepe plassen, soms in groepen van enige tientallen. Veel grotere aantallen, in totaal enkele tienduizenden, houden zich op in het Waddengebied (vooral vastelandskust) en Deltagebied (zoute delen). De landelijk getelde aantallen nemen al enkele decennia met horten en stoten toe.