Groenpootruiter

Wetenschappelijke naam

Tringa nebularia

Engelse naam

Common Greenshank

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :3300
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

20-30 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

6200-11.000, jul-aug (2012-2017)

Tijd van het jaar

Juli-half november en april-mei. Hoogste aantallen half juni-half oktober en half april-half mei.

Tijd van de dag

Van 1 uur voor hoogwater tot 1 uur erna.

Aanwijzingen

- Hoogwatervluchtplaats (HVP) lokaliseren aan de hand van verplaatsingen rond hoogwater
- Oppassen met voorverzamelplaatsen! (vogels verkassen nog)
- Aanvliegende vogels beter te tellen dan vogels ter plaatse
- Tijdens hoogwater vaak rustend
- Deel vogels begint te foerageren bij zakkend water
- Bij grote gebieden ‘met het getij mee’ werken
- In onoverzichtelijke gebieden insteek maken of hoger punt zoeken (maar pas op voor verstoring!)

Bijzonderheden

- HVP op kwelders met korte vegetatie, of in water langs kwelderrand, vaak ook tijdens hoog water foeragerend
- Binnendijks in ondiepe poelen en plassen
- Vaak samen met andere steltlopers
- Aanvliegende vogels in gekanaliseerde stroom goed te tellen, niet goed bij verspreide aankomst

Tijd van het jaar

Half juli-half oktober en april-begin juni.

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken
- In getijdengebieden verplaatsingen onder invloed van getij

Bijzonderheden

- Solitair of in groepen tot enkele tientallen
- Soms gemengd met andere steltlopers
- Meest op ondiepe plassen met slikkige oevers, natte gras- of bouwlanden etc.
- Sterk gepiekte voorjaarstrek (eind april/begin mei soms opvallend talrijk)
- Kleine aantallen lijken ook in binnenland te overzomeren (vooral vennen)