Regenwulp

Wetenschappelijke naam

Numenius phaeopus

Engelse naam

Whimbrel

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :3500
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

5-10 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

1100-5800, apr (2012-2017)

Tijd van het jaar

Half juni-begin oktober en eind maart-begin juni.

Tijd van de dag

Van 1 uur voor hoogwater tot 1 uur erna.

Aanwijzingen

- Hoogwatervluchtplaats (HVP) lokaliseren aan de hand van verplaatsingen rond hoogwater
- Oppassen met voorverzamelplaatsen! (vogels verkassen nog)
- Vaak massale aankomst op HVP
- Indien mogelijk (goed licht, overzichtelijke groepjes) aanvliegende vogels tellen, anders rustende vogels
- Tijdens hoogwater vaak rustend
- Deel vogels begint te foerageren bij zakkend water
- Bij grote gebieden ‘met het getij mee’ werken
- In onoverzichtelijke gebieden insteek maken of hoger punt zoeken (maar pas op voor verstoring!)

Bijzonderheden

- HVP in grazige gebieden (kwelders, binnendijkse graslanden), soms op slik- en zandplaten of in duinen; kleinere aantallen vaak ook op pieren en dammen (foeragerend)
- Vaak samen met Wulpen en Rosse Grutto’s en niet altijd eenvoudig te onderscheiden
- Rustende groepjes ‘wulpen’ nauwkeurig bekijken (telescoop).

Tijd van het jaar

Half juni-begin oktober (hoogste aantallen juli-augustus) en eind maart-begin juni (half april-begin mei).

Tijd van de dag

Van 1 uur na zonsopgang tot 1,5 voor zonsondergang, in getijdengebieden tijdens hoogwater.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken
- In getijdengebieden verplaatsingen onder invloed van getij

Bijzonderheden

- Solitair of in groepen tot enkele tientallen
- Op grasland, bouwland en ondiepe plassen
- Soms gemengd met Wulpen, andere steltlopers of meeuwen
- Korte doortrekpieken.

Tijd van het jaar

Half juni-begin oktober (hoogste aantallen juli-augustus) en eind maart-begin juni (half april-begin mei).

Tijd van de dag

Avond: van 1,5 uur voor zonsondergang tot 1 uur erna
Ochtend: van 2 uur voor zonsopgang tot half uur erna
Beste tellen in avond (ochtendvertrek soms snel en massaal)

Aanwijzingen

- Slaapplaats lokaliseren door volgen van slaaptrek in avond (richting belangrijk!) of evt. gericht bezoeken van geschikte locaties rond zonsondergang
- Oppassen met voorverzamelplaatsen (vogels verkassen nog)
- Zoek telpunt met goed uitzicht op aan/afvliegende vogels
- Tegenlicht prettig want houdt vogels langer zichtbaar
- Grote slaapplaatsen met meerdere mensen tellen
- Vogels arriveren bij helder weer gemiddeld later dan bij donker weer
- Bij aanvang van telling aanwezige vogels noteren
- Vervolgens aan- of uitvliegende vogels noteren

Bijzonderheden

- Slaapplaatsen in waterrijke gebieden met ondiep water
- Tegenwoordig vooral op kwelders, vroeger vooral op venoevers en (verbrande) heide
- Aankomende vogels (vaak in luidruchtige groepen tot enkele tientallen) vliegen vaak enige tijd rond alvorens neer te strijken
- Tijdens ‘paniekvluchten’ gaan soms alle vogels de lucht in, om na enige tijd weer in te vallen (geeft de kans om de genoteerde aantallen te checken)