Rosse Grutto

Wetenschappelijke naam

Limosa lapponica

Engelse naam

Bar-tailed Godwit

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :5000
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

61.000-76.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

130.000-200.000, mei (2012-2017)

Tijd van het jaar

Hele jaar, hoogste aantallen half juli-eind mei.

Tijd van de dag

Van 1 uur voor hoogwater tot 1 uur erna.

Aanwijzingen

- Hoogwatervluchtplaats (HVP) lokaliseren aan de hand van verplaatsingen rond hoogwater
- Oppassen met voorverzamelplaatsen! (vogels verkassen nog)
- Vaak massale aankomst op HVP
- Aanvliegende vogels beter te tellen dan vogels ter plaatse (dichte groepen)
- Tijdens hoogwater vaak rustend
- Deel vogels begint te foerageren bij zakkend water
- Bij grote gebieden ‘met het getij mee’ werken
- In onoverzichtelijke gebieden insteek maken of hoger punt zoeken (maar pas op voor verstoring; soort is vrij schuw!)

Bijzonderheden

- HVP vaak op geïsoleerde rustige plaatsen (kwelders) dicht bij of gedeeltelijk in het water. Meestal op kalere plaatsen overtijend
- Ook (vooral voorjaar) binnendijks op grasland (vaak foeragerend) en bouwland, soms in duinen
- Bij extreem hoog water tot op een tiental kilometers landinwaarts
- Vaak samen met Zilverplevier en Kanoet, ook wel andere steltlopers
- Bij lage vloed ook op wad overtijend
- Aanvliegende vogels in gekanaliseerde stroom goed te tellen, niet goed bij meer verspreide aankomst.
- Let op kleurringen (www.cr-birding.org)

Tijd van het jaar

Hele jaar, hoogste aantallen half juli-half november en half maart-eind mei.

Tijd van de dag

Gehele dag, in getijdengebieden tijdens hoogwater.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken
- In getijdengebieden verplaatsingen onder invloed van getij

Bijzonderheden

- Solitair en in groepen tot enkele honderden
- Soms gemengd met meeuwen of andere steltlopers
- Meest op ondiepe plassen met slikkige of zandige oevers, lokaal in kustgebieden talrijk op grasland
- Schaars in diepe binnenland.