Krombekstrandloper

Wetenschappelijke naam

Calidris ferruginea

Engelse naam

Curlew Sandpiper

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :4000
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

1300-6500, jul-aug (2012-2017)

Tijd van het jaar

Juli tot en met oktober (hoogste aantallen eind juli-eind september) en (veel schaarser) eind april-half juni.

Tijd van de dag

Van 1 uur voor hoogwater tot 1 uur erna.

Aanwijzingen

- Hoogwatervluchtplaats (HVP) lokaliseren aan de hand van verplaatsingen rond hoogwater
- Oppassen met voorverzamelplaatsen! (vogels verkassen nog)
- Aanvliegende vogels beter te tellen dan vogels ter plaatse
- Tijdens hoogwater vaak rustend
- Deel vogels begint te foerageren bij zakkend water
- Bij grote gebieden ‘met het getij mee’ werken
- In onoverzichtelijke gebieden in verband met determinatie insteek maken of hoger punt zoeken (maar pas op voor verstoring!)

Bijzonderheden

- HVP vaak in open slikkig gebied
- Soort wordt snel onderschat, met name volwassen vogels (nazomer) in gemengde groepen met Bonte Strandlopers
- Witte stuit bij vliegende vogels opvallend

Tijd van het jaar

Juli tot en met oktober (hoogste aantallen eind juli-eind september) en, veel schaarser, eind april-half juni.

Tijd van de dag

Gehele dag, in getijdengebieden tijdens hoogwater.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken
- In getijdengebieden verplaatsingen onder invloed van getij

Bijzonderheden

- Solitair of in groepen tot enkele tientallen
- Vogels op grote afstand en met slecht licht lastig te onderscheiden van met name Bonte Strandloper
- Soms samen met Bonte Strandloper, Kleine Strandloper of andere steltlopers
- Vooral op ondiepe plassen met slikkige oevers
- Grote aantallen vaak op specifieke locaties (o.a. Friese Waddenkust)
- Schaars in diepe binnenland