Kanoet

Wetenschappelijke naam

Calidris canutus

Engelse naam

Red Knot

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :5300
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

68.000-130.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

130.000-270.000, aug-okt (2012-2017)

Tijd van het jaar

Hele jaar, maar amper in juni.

Tijd van de dag

Van 2 uur voor hoogwater tot hoogwater

Aanwijzingen

- Hoogwatervluchtplaats (HVP) lokaliseren aan de hand van verplaatsingen rond hoogwater
- Oppassen met voorverzamelplaatsen! (vogels verkassen nog)
- Vaak massale aankomst op HVP
- Aanvliegende vogels (blijven vaak wat rondvliegen) beter te tellen dan vogels ter plaatse
- Tijdens hoogwater rustend in dichte en soms zeer grote groepen
- Bij grote gebieden ‘met het getij mee’ werken

Bijzonderheden

- HVP vooral op kale hoge zandplaten, ook wel op kwelder/schor, oevers van brakke of zoute wateren, kaal bouwland en grasland
- Vaak zeer grote concentraties, tel eventueel meerdere keren en neem gemiddelde
- Vaak samen met andere steltlopers (Bonte Strandloper, Rosse Grutto)
- Soms lastig te tellen tussen grotere (en qua kleur gelijkende) Rosse Grutto´s
- Let op kleurringen (zie www.cr-birding.org)

Tijd van het jaar

Eind juli-half november en eind maart-half juni.

Tijd van de dag

Gehele dag, in getijdengebieden tijdens hoogwater.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken
- In getijdengebieden verplaatsingen onder invloed van getij

Bijzonderheden

- Solitair of in groepen tot enkele tientallen
- Soms samen met andere steltlopers
- Meest op ondiepe plassen met slikkige oevers, soms op akkers etc.
- Schaars in diepe binnenland