Zilverplevier

Wetenschappelijke naam

Pluvialis squatarola

Engelse naam

Grey Plover

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :2000
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

28.000-31.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

52.800-79.400, mei (2012-2017)

Tijd van het jaar

Hele jaar, hoogste aantallen augustus-november en april-mei.

Tijd van de dag

Van 2 uur voor hoogwater tot hoogwater

Aanwijzingen

- Hoogwatervluchtplaats (HVP) lokaliseren aan de hand van verplaatsingen rond hoogwater
- Oppassen met voorverzamelplaatsen! (vogels verkassen nog)
- Vaak massale aankomst op HVP
- Aanvliegende vogels beter te tellen dan vogels ter plaatse (dichte groepen)
- Tijdens hoogwater vaak rustend in dichte grote groepen
- Deel vogels begint te foerageren bij zakkend water
- Bij grote gebieden ‘met het getij mee’ werken

Bijzonderheden

- HVP op kale zandplaten, kwelders, slikplaten, graslanden, kaal bouwland, opgespoten terrein
- Langs vasteland Waddenkust vaak ook massaal op rijshoutdammen van landaanwinning (soms ver uit de kust) rustend
- Vaak samen met andere steltlopers (Bonte Strandloper, Kanoet) en dan vooral aan buitenrand
- Bij erg hoge waterstanden vaak langere tijd binnendijks

Tijd van het jaar

Hele jaar, hoogste aantallen augustus-november en maart-mei.

Tijd van de dag

Gehele dag, in getijdengebieden tijdens hoogwater.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken
- Bij grote gebieden of erg veel vogels: in teamverband tellen
- In getijdengebieden verplaatsingen onder invloed van getij

Bijzonderheden

- Vooral in groepen tot enkele tientallen
- Soms samen met andere steltlopers (Kievit, Goudplevier) of meeuwen
- Op ondiepe plassen met slikkige of zandige oevers, akkers, graslanden etc.
- Vrij schaars in diepe binnenland