Goudplevier

Wetenschappelijke naam

Pluvialis apricaria

Engelse naam

European Golden Plover

Rode Lijst :Verdwenen uit Nederland
Ramsar 1% :9400
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

75.000-110.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

160.000-200.000, nov (2012-2017)

Goudplevier

Pluvialis apricaria

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half March t/m July

Datumgrenzen

1 juni t/m 15 juli

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

In geschikte biotopen (open lage heide, hoogveen) paren en individuen volgen en letten op territorium- of nestindicerend gedrag: balts (kan ook door trekkers worden voortgebracht), nestbouw (kuiltje draaien, strootjes aanbrengen), alarm, afleidingsgedrag. Voedsel zoekende solitaire vogel in broedtijd in of bij geschikt broedbiotoop is interessant en moet enige tijd gevolgd worden.
Doortrek tot in mei en vanaf juli. Doortrekkers gewoonlijk in andere biotopen (agrarisch gebied, kust) dan broedvogels.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (broedende vogel, fel alarm, pas uitgekomen kuikens) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 1 juni t/m 15 juli

Fusieafstand

1000 m

Documentatie

Uitgebreide documentatie noodzakelijk met per waarnemingsdatum hoogste broedcode. Soort is al een halve eeuw uitgestorven als reguliere broedvogel, met een incidenteel geval sindsdien. Toch blijft extra-aandacht zinvol bij late voorjaarswaarnemingen in broedbiotoop.

Bijzonderheden

Dichtstbijzijnde broedpopulatie in westelijk Niedersachsen (Duitsland) klein (ca. 20 paren) en bedreigd. Nestplaats en foerageerplaats (grasland) soms tot op 5 km van elkaar verwijderd. Opgroeiplek van kuikens eveneens soms op forse afstand van nestplek.

Broedbiologie

Gegevens uit Duitsland! Nestelend in uitgestrekte hoogveen- en heidegebieden met zeer lage vegetatie en veel open plekken (eventueel brandplekken), in Niedersachsen vooral gebonden aan grootschalige turfwinning.
Eileg van midden april tot (vervolglegsels) begin juni. Eén broedsel per jaar, meestal 3-5 eieren, broedduur 27-29 dagen, jongen (nestvlieders) na 25-37 dagen vliegvlug; beide ouders verzorgen jongen.

Tijd van het jaar

Hele jaar, hoogste aantallen half juli-november en maart-april.

Tijd van de dag

Van 2 uur voor hoogwater tot hoogwater

Aanwijzingen

- Hoogwatervluchtplaats (HVP) lokaliseren aan de hand van verplaatsingen rond hoogwater
- Oppassen met voorverzamelplaatsen! (vogels verkassen nog, soms lopend)
- Vaak massale aankomst op HVP
- Aanvliegende vogels beter te tellen dan vogels ter plaatse (dichte groepen)
- Tijdens hoogwater vaak rustend in dichte grote groepen
- Soms samen met andere steltlopers of meeuwen
- Deel vogels begint te foerageren bij zakkend water
- Bij grote gebieden ‘met het getij mee’ werken

Bijzonderheden

- HVP vaak op kale zandplaten, kwelders, poldergraslanden, duinweiden, kaal bouwland
- Bij erg hoge waterstanden vaak langere tijd binnendijks

Tijd van het jaar

Hele jaar, hoogste aantallen half juli-november en maart-april.

Tijd van de dag

Hele dag, in getijdengebieden tijdens hoogwater.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken
- Bij grote gebieden of erg veel vogels: in teamverband tellen
- In getijdengebieden verplaatsingen onder invloed van getij

Bijzonderheden

- Vooral in groepen tot vele honderden
- Vaak samen met andere steltlopers (binnenland: Kievit) of meeuwen
- Zowel op grasland als akkers
- Grote pleisterplaatsen vaak jarenlang in gebruik
- Vogels tijdens voorjaarstrek onrustig (hoog opvliegend) en luidruchtig (baltserig)
- Onoverzichtelijke groepen het beste te tellen tijdens opvliegen (gebeurt regelmatig)
- Vogels in winterkleed en op bouwland lastig te zien
- Aantallen in winter sterk afhankelijk van vorst