Morinelplevier

Wetenschappelijke naam

Charadrius morinellus

Engelse naam

Eurasian Dotterel

Rode Lijst

-

Ramsar 1%

1200

Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter/doortrek

uiterst klein aantal

Morinelplevier

Charadrius morinellus

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half april t/m juli

Datumgrenzen

15 mei t/m 15 juni

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

Alle waarnemingen noteren en alert zijn op paren of solitaire mannetjes. Let op alarm of afleidingsgedrag.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 15 mei t/m 15 juni

Fusieafstand

1000 m

Documentatie

Uitgebreide documentatie noodzakelijk met per waarnemingsdatum hoogste broedcode. Broeden (uitsluitend IJsselmeerpolders) is alleen bekend uit de jaren zestig. Toch blijft extra-aandacht zinvol bij late voorjaarswaarnemingen.

Bijzonderheden

Trekkers kunnen enige tijd blijven hangen maar vertonen geen broedindicatief gedrag.

Broedtijd

Morinelplevieren kwamen tussen 1961 en 1969 in verschillende jaren tot broeden in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland. De nesten lagen op akkers. Een uitzonderlijke situatie voor een soort die voornamelijk in bergachtige gebieden broedt! Nadien werden in ons land af en toe baltsende vogels gezien, maar enig bewijs voor broeden was er niet.

Buiten broedtijd

Vogels die voornamelijk afkomstig zullen zijn uit Noorwegen passeren ons land tijdens de trek. In het voorjaar vindt deze plaats tussen eind april en eind mei, met de piek in de eerste helft van mei. De najaarstrek begint in augustus en piekt eind augustus en begin september. Begin oktober zijn de laatste trekkers weg. Pleisterende Morinelplevieren zijn te vinden op schaars begroeide terreinen, zowel natuurgebieden als bouwland. Sommige plekken waren jarenlang in gebruik of zijn dat nog. Bekende locaties liggen in het Waddengebied (met name Texel), het IJsselmeergebied en langs de Hollandse kust (Maasvlakte). Het systematisch afzoeken van grootschalige landbouwakkers kan ook elders lonen. Overtrekkende vogels kunnen overal opdoemen en lijken talrijker te worden. Dit wordt vermoedelijk echter veroorzaakt door betere kennis van de roepgeluiden bij trektellers.