Griel

Wetenschappelijke naam

Burhinus oedicnemus

Engelse naam

Eurasian Stone-curlew

Rode Lijst :Verdwenen uit Nederland
Ramsar 1% :1400
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)

Griel

Burhinus oedicnemus

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin mei t/m juli

Datumgrenzen

1 mei t/m 30 juni

Tijd van de dag

In ochtend- en avondschemer, ook wel 's nachts (roep).

Aanwijzingen

Alle waarnemingen in broedbiotoop (open en schrale duinen of heide) noteren en goed opletten of er aanwijzingen zijn voor broedgeval of territorium: roepende vogel, baltsend paar, alarm etc.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (broedende vogel, fel alarm, pas uitgekomen kuikens) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 1 mei t/m 30 juni

Fusieafstand

1000 m

Documentatie

Uitgebreide documentatie noodzakelijk, incl. hoogste broedcode per datum. Broeden is sinds jaren vijftig niet meer vastgesteld, maar incidenteel geval niet geheel uitgesloten op grond van recente waarnemingen.

Bijzonderheden

Sovon maakt exacte locatie niet bekend!