Meerkoet

Wetenschappelijke naam

Fulica atra

Engelse naam

Eurasian Coot

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :15500
Broedpopulatie

110.000-140.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

350.000-370.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

310.000-400.000, nov (2012-2017)

Meerkoet

Fulica atra

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin maart t/m begin augustus

Datumgrenzen

20 april t/m 10 juni

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

Alle waarnemingen in broedbiotoop, met nadruk op individu (waakzame vogel bij potentiële nestplaats, vaak mannetje) of paar, territoriaal gedrag (balts, gevechten met andere paren, agressie tegen andere soorten) en aanwijzingen voor nest: nestbouw (beide partners), alarm (fel roepend tegen indringer of zeurderig roepend), bezet nest (broedende vogel soms zichtbaar), paar met kleine jongen.
LET OP: Doortrek tot in april. Doortrekkers houden zich op in groepen en zijn niet gebonden aan bepaalde delen van het gebied. Jongen worden na het uitkomen van de eieren verdeeld onder mannetje en vrouwtje en kunnen zich op vele tientallen meters van elkaar bevinden.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van adult in broedbiotoop, paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moet er 1 waarneming zijn in de periode 20 april t/m 10 juni en in totaal 2 waarnemingen in gehele periode

Fusieafstand

500 m

Bijzonderheden

Mannetje kan kleine jongen van reeds uitgekomen eieren begeleiden terwijl het vrouwtje nog de laatste eieren uitbroedt. Vrouwtje kan aan bebroeding volgend legsel beginnen terwijl mannetje de jongen van het eerste legsel verzorgt.

Broedbiologie

Broedt in allerlei zoete wateren inclusief vijvers en grachten in stedelijk gebied. Eileg van half maart tot in juli, met piek eind april en in mei. Eén tot twee broedsels per jaar, meestal 5-10 eieren, broedduur 21-25 dagen, jongen (nestvlieders) met 56 dagen vliegvlug.

Tijd van het jaar

Hele jaar, maar vooral september tot en met maart, hoogste aantallen november-februari.

Tijd van de dag

Gehele dag

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken

Bijzonderheden

- Veelal in groepen tot enkele tientallen of honderden
- Groepen meestal nogal ongemengd, soms samen met Smienten of andere eenden
- Foerageert zowel op open water (duikend) als grasland (vaak ook bermen van kanalen en vaarten); vogels in moeras lastig telbaar
- Bij harde wind vaak in luwte van oever
- Waakzaam maar weinig schuw
- Bij vorst concentrerend op ijsvrije plekken, soms vele bijeen in wak