Kleinst Waterhoen

Wetenschappelijke naam

Porzana pusilla

Engelse naam

Baillon's Crake

Rode Lijst :Gevoelig
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

10-30 (2013-2015)

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - wegtrekkend

Kleinst Waterhoen

Porzana pusilla

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half April t/m eind July

Datumgrenzen

10 mei t/m 31 juli

Tijd van de dag

Ochtend- en avondschemer en 's nachts.

Aanwijzingen

Baltsende vogels karteren evenals overige waarnemingen (o.a. alarm, lokroep, kuikenroep). Afdraaien geluid op recorder kan roepactiviteit stimuleren. Roepactiviteit man na paring (en bij lage dichtheid) snel inzakkend en tijdens broeden geheel verdampend. Ongepaarde mannetjes roepen hele nacht door en kunnen dat wekenlang volhouden. Weinig roepactiviteit bij regenachtig en koud weer.
LET OP: Baltsroep kan worden verward met geluiden groene kikker en Zomertaling.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, alarm, voedseltransport, kleine jongen) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moet er 1 waarneming zijn in de periode 10 mei t/m 31 juli

Fusieafstand

300 m

Documentatie

Uitvoerige documentatie nodig gezien zeldzaamheid en foutieve determinaties in verleden. Omschrijf waarnemingen per datum inclusief hoogste broedcode. Geluiden in sommige gidsen en op sommige oudere geluidsdragers zijn niet correct. Ter plaatse gemaakte geluidsopname vormt beste documentatie.

Bijzonderheden

Broedbiologie

Amper iets bekend uit Nederland! Vermoedelijk grotendeels als Klein Waterhoen. Gebonden aan verlandingszones met ondiep water en lage, structuurrijke oevervegetaties. Bodembroeder, nest tot 20 cm boven maaiveld op dichtbegroeide bulten en wortels, bijeengedreven halmen, door storm/regen geknakte riet/lisdoddevegetaties en zeggenpollen. Eileg mei-juli. Waarschijnlijk 2 broedsels per jaar, meestal 4-8 eieren, broedduur 21-23 dagen, jongen na 45-50 dagen vliegvlug.