Klein Waterhoen

Wetenschappelijke naam

Porzana parva

Engelse naam

Little Crake

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

1-12 (2013-2015)

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - wegtrekkend

Klein Waterhoen

Porzana parva

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half april t/m eind juli

Datumgrenzen

10 mei t/m 31 juli

Tijd van de dag

Balts hele dag, maar vooral in schemer, ochtend en 's nachts.

Aanwijzingen

Baltsende vogels karteren evenals overige waarnemingen (o.a. alarm, lokroep, kuikenroep). Afdraaien geluid op recorder kan roepactiviteit stimuleren. Roepactiviteit man na paring (en bij lage dichtheid) snel inzakkend en tijdens broeden verdampend. Ongepaarde mannetjes roepen hele nacht door en kunnen dat wekenlang volhouden. Weinig roepactiviteit bij regenachtig en koud weer.
LET OP: In verleden werd roep regelmatig verward met 'slag' van Waterral.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, alarm, voedseltransport, kleine jongen) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moet er 1 waarneming zijn in de periode 10 mei t/m 31 juli

Fusieafstand

300 m

Documentatie

Uitvoerige documentatie nodig gezien zeldzaamheid en foutieve determinaties in verleden. Omschrijf waarnemingen per datum inclusief hoogste broedcode. Geluiden in sommige gidsen en op sommige oudere geluidsdragers zijn niet correct. Waarnemingen worden beoordeeld door CDNA. Ter plaatse gemaakte geluidsopname vormt beste documentatie.

Bijzonderheden

Klautert graag door bovenste lagen van overjarig riet (minstens 5 jaar ongemaaid, veel riet geknakt).

Broedbiologie

Amper iets bekend uit Nederland! Gebonden aan verlandingszones met ondiep water en lage, structuurrijke oevervegetaties. Bodembroeder, nest tot 20 cm boven maaiveld op dichtbegroeide bulten en wortels, bijeengedreven halmen, door storm/regen geknakte riet/lisdoddevegetaties en zeggenpollen. Eileg mei-juli. Waarschijnlijk 2 broedsels per jaar, meestal 4-8 eieren, broedduur 21-23 dagen, jongen na 45-50 dagen vliegvlug.