Kwartel

Wetenschappelijke naam

Coturnix coturnix

Engelse naam

Common Quail

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

2000-4000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

1-10 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - wegtrekkend

Kwartel

Coturnix coturnix

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Eind april t/m half augustus

Datumgrenzen

20 mei t/m 31 juli

Tijd van de dag

Vooral in nanacht/vroege ochtendschemer en late avondschemer.

Aanwijzingen

Roepende mannetjes tellen, toevallige zichtwaarnemingen als aanvulling. Roepactiviteit het hoogst onder warme en windstille weersomstandigheden. Roepende vogel vaak lastig te lokaliseren (lijkt veelal dichterbij dan in werkelijkheid), kruispeiling nodig. Bij concentraties uitgaan van hoogste aantal tegelijkertijd roepende vogels. Afspelen van geluid kan roepactiviteit verhogen.
LET OP: Door landbouwactiviteiten en weersomstandigheden (droogte, extreme regen) kunnen verplaatsingen optreden. Sommige mannetjes slechts kort aanwezig (met name in intensief agrarisch gebied), andere langdurig maar enige tijd stilvallend. Aantal roepende mannetjes geeft geen indicatie van aantal broedgevallen (geen duurzame partnerband, alleen rond paring en tot eileg; veelvuldige partnerwisseling).

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van adult in broedbiotoop, paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moet er 1 waarneming zijn in de periode 20 mei t/m 31 juli

Fusieafstand

1000 m

Bijzonderheden

Telling kan goed worden gecombineerd met telling van Kwartelkoning. Activiteitspieken sluiten op elkaar aan (Kwartelkoning: nanacht, Kwartel: diepe ochtendschemer).
Opvallende jaarlijkse schommelingen normaal, en in sommige jaren invasie-achtig optreden met lokaal hoge dichtheden. Overtrekkende vogels ('s nachts) kunnen roep laten horen.

Broedbiologie

Open akkerland en grasland, zowel extensief als intensief benutte gebieden (dan in bloemrijke bermen) en ook wel op braakliggend fabrieks- en industrieterrein, ruderaalranden langs afgravingen enz. Bodemnest in hoge en dichte kruidenvegetatie. Eileg half mei tot diep in augustus, vermoedelijk vooral juni. Eén tot twee broedsels per jaar, meestal 7-14 eieren, broedduur 18-20 dagen, jongen (nestvlieders) met ca. 19 dagen vliegvlug, familieverband intact tot 4-7 weken na uitkomst eieren.

Literatuur

van 't Hoff J. & Koffijberg K. 1990. De roepactiviteit van Kwartels. Grauwe Gors 18: 19-23.