Visarend

Wetenschappelijke naam

Pandion haliaetus

Engelse naam

Osprey

Rode Lijst

-

Ramsar 1%

-

Broedpopulatie

2 (2016)

Geschat maximum winter/doortrek

88-100, sep (2009-2014)

Broedtijd

Broedgevallen zijn nog niet met zekerheid vastgesteld. Wel zijn er waarnemingen die daarop lijken te duiden, zoals de langdurige aanwezigheid van een paar in geschikt broedbiotoop, inclusief overdracht van vissen tussen beide partners. Broeden werd echter niet bewezen. Dit is wellicht een kwestie van tijd. In Duitsland broeden vele honderden paren met een toenemende tendens. Dat Visarenden ver van hun vaste broedgebieden kunnen nestelen, bewijst de vestiging van kleine aantallen broedparen in Midden-Frankrijk. Met zijn visrijke wateren lijkt Nederland geknipt voor broedende Visarenden.

Buiten broedtijd

Visarenden op trek zijn in het hele land te zien bij visrijke wateren, tot op kleine vijvers en recreatieplassen Stilstaande zoete wateren hebben de voorkeur maar Visarenden duiken ook op in zoute of brakke wateren. Trekkers komen bijna unaniem uit Zweden. De voorjaarstrek, in april en begin mei, verloopt snel. De najaarstrek, tussen half augustus en eind oktober, kent een piek half september. Sommige vogels blijven dan wekenlang hangen, maar bestrijken wel een groot gebied: de afstand tussen de visplek en de eetplek bedraagt soms enkele kilometers. Het aantal trekkers bij ons neemt toe als gevolg van bloeiende populaties in Noord-Europa. Winterwaarnemingen zijn heel bijzonder, waarnemingen in juni en juli zijn schaars.