Zeearend

Wetenschappelijke naam

Haliaeetus albicilla

Engelse naam

White-tailed Eagle

Rode Lijst :Gevoelig
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

15 (2019)

Geschat maximum winter

20-40 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

28-72, nov,mrt (2012-2017)

Zeearend

Haliaeetus albicilla

Methode

Lokaliseren van broedparen

Tijd van het jaar

Begin februari t/m eind juni

Datumgrenzen

1 februari t/m 20 juni

Tijd van de dag

Gehele dag

Aanwijzingen

Lokaliseren van nest in de winter (kolossaal nest goed zichtbaar) of aan de hand van nestbouw (slepen met takken), baltsgedrag (roepduetten, gezamenlijke vlucht; vooral januari-maart), aanvoer van voedsel (beide partners) of bedelroep van grote jongen. Vroege broeder (zie Broedbiologie).
LET OP: Nieuwe vestigingen worden doorgaans voorafgegaan door overzomering van 1-2 vogels. Gevestigde paren zitten en vliegen vaak samen, gebruiken veelal dezelfde slaapboom en versterken regelmatig de paarband (vrouwtje bedelt om voedsel). Nesten worden jarenlang gebruikt en groeien indrukwekkend uit. Binnen het territorium zijn vaak 2 nesten in gebruik, soms op verschillende kilometers van elkaar. Actieradius van broedparen tot vele tientallen kilometers.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel, alarm bij nest, jonge vogels zichtbaar op nest).

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 1 februari t/m 20 juni en in totaal 3 waarnemingen in gehele periode

Fusieafstand

2500 m

Documentatie

Nestelt sinds 2006 jaarlijks in Nederland. Broedgevallen buiten de Oostvaardersplassen graag goed documenteren (nestlocatie, hoogste broedcode etc.). Let bij zomerwaarnemingen goed op de poten: veel vogels hebben unieke kleurringcombinatie.

Bijzonderheden

Verstoringsgevoelig; niet zelf naar nest gaan zoeken. Bekende paren worden reeds goed gevolgd door specialisten.
Sterk toegenomen in Duitsland, wat kans op verdere uitbreiding in Nederland vergroot. In Duitsland tegenwoordig lokaal ook in jongere bomen en soms op slechts enkele honderden meters van straten en bebouwing.

Broedbiologie

Nestelt vrijwel steeds in zware boom. Eileg half februari tot eind maart. Eén broedsel per jaar, meestal 1-2 eieren, broedduur 38-42 dagen, nestjongenperiode/takkelingperiode 80-90 dagen. Vliegvlugge (maar bedelende) jongen vanaf eind juni. Nestherstel en opleving balts in oktober-november.