Rode Wouw

Wetenschappelijke naam

Milvus milvus

Engelse naam

Red Kite

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

11 (2019)

Geschat maximum winter

1-5 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)

Rode Wouw

Milvus milvus

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin maart t/m half juli

Datumgrenzen

1 april t/m 15 juli

Tijd van de dag

Gehele dag, met enige nadruk op periode 10-12 u en van 16 u tot zonsondergang.

Aanwijzingen

Bij waarnemingen van paren of individuen in potentieel broedbiotoop (vooral oud loofbos) letten op territorium- of nestindicerend gedrag: balts (paarsgewijs zweven boven broedgebied, met soms speelse 'schijnaanvallen' en duikvluchten, soms ook roepend; man kan blijven baltsen terwijl vrouw broedt), slepen met nestmateriaal (doorgaans dicht bij nest verzameld), agressie tegen andere roofvogels en Raven, voedseltransport (let op: man bevoorraadt broedende vrouw op nest, jagend tweetal tussen begin april-begin juni dus geen broedindicatieve waarneming), pas uitgevlogen jongen.
LET OP: Nest (verrassend klein, indien nieuw gebouwd; staart van broedende vogel vaak zichtbaar) wordt opgesierd met vodden of plastic in nestkom, niet met groene takken zoals bij Havik en Buizerd.
Balts(achtig)gedrag komt niet alleen bij broedplaats voor maar ook bij slaapplaats. Bij twijfel omtrent broedgeval kan worden gezocht naar het nest na de bladval: typisch wouwennest altijd herkenbaar aan rommel op het nest.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel naar nest, alarm, afvliegende ouder, jongen op nest) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 1 april t/m 15 juli en in totaal 3 waarnemingen in gehele periode

Fusieafstand

2000 m

Documentatie

Uitermate zeldzame broedvogel waarvan vestiging (onregelmatige broedgevallen sinds jaren zeventig) maar niet wil doorzetten. Veel veronderstelde broedgevallen zijn uitermate mager of vaag gedocumenteerd, waardoor niet is vast te stellen of daadwerkelijk gebroed is. Uitgebreide documentatie noodzakelijk; per datum waarnemingen beschrijven incl. broedcode.

Bijzonderheden

Soort broedt af en toe in uiterste oosten en zuiden van het land, maar niet alle (mogelijke) broedgevallen worden gemeld. SOVON garandeert geheimhouding precieze locatie!

Broedbiologie

Nestelt meest in halfopen landschappen aan de rand van oudere bossen en bosjes, voornamelijk loofhout (in Duitsland ook in singels en op hoogspanningsmasten). Eileg van eind maart to begin mei, vooral april. Eén broedsel per jaar, meestal 2-3 eieren, broedduur 31-38 dagen, nestjongenperiode 45-50 dagen.