Rosse Stekelstaart

Wetenschappelijke naam

Oxyura jamaicensis

Engelse naam

Ruddy Duck

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

15-30 (2013-2015)

Geschat maximum winter

60-80 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

34-59, nov,mrt (2012-2017)

Rosse Stekelstaart

Oxyura jamaicensis

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin april t/m juli

Datumgrenzen

15 mei t/m 15 juli

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

Paren en zich verdacht gedragende wijfjes in broedbiotoop (plassen met rijke oevervegetatie) met kijker volgen en letten op territorium- of nestindicerend gedrag: balts, verdachte paren (mannetje wakend, wijfje schuw en plaatstrouw), bezoek aan vermoedelijke broedplaats (wijfje verdwijnend in oevervegetatie, keert na opvliegen naar dezelfde plek terug), alarm (afleidingsgedrag), vogel(s) met pulli.
LET OP: Mannetje kan (i.t.t. meeste eenden) aanwezig blijven en met het wijfje de verzorging van de jongen op zich nemen. Solitaire vogels kunnen baltsen tegen andere eendensoorten en zelfs Meerkoeten (niet meetellen).

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (broedende vogel, fel alarm, pas uitgekomen kuikens) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moet er 1 waarneming zijn in de periode 15 mei t/m 15 juli en in totaal 2 waarnemingen in gehele periode

Fusieafstand

1000 m

Documentatie

Graag per geval hoogste broedcode vermelden. Vermeldt details omtrent de paarsamenstelling, indien van toepassing.

Bijzonderheden

Soort wordt tegenwoordig in kleine aantallen gezien, maar zekere broedgevallen zijn relatief schaars.
Let op eventuele hybriden met Witkopeend (soort hybridiseert in Spanje met Witkopeend).

Broedbiologie

Weinig bekend uit Nederland! Nestelt vooral langs (veelal vrij kleine) wateren met dichte oever- en onderwatervegetaties. Bodembroeder, nest (zonder dons) meestal in oevervegetatie. Eileg (UK) half-april tot eind juli, mogelijk nog later. Eén broedsel per jaar, meestal 5-10 eieren (grotere legsels vermoedelijk van twee wijfjes), broedduur 25-26 dagen, jongen na 50-55 dagen vliegvlug (maar al eerder zelfstandig).

Tijd van het jaar

Hele jaar, hoogste aantallen augustus-mei.

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken

Bijzonderheden

- Solitair, in paren of groepjes tot een tiental
- Vaak samen met andere eenden, zowel tijdens foerageren (duikeenden, vooral Tafeleend) als rusten (alle soorten)
- Mannetjes vaak baltsend voor eend (Tafeleend) of desnoods Meerkoet
- Rustende vogels op open water of langs oevers
- Vogels in begroeiing lastig te tellen
- Kleine West-Nederlandse broedpopulatie