Tafeleend

Wetenschappelijke naam

Aythya ferina

Engelse naam

Common Pochard

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :2000
Broedpopulatie

1800-2200 (2013-2015)

Geschat maximum winter

31.000-63.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

37.400-79.100, okt-nov (2012-2017)

Tafeleend

Aythya ferina

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin April t/m eind July

Datumgrenzen

15 mei t/m 10 juli

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

Alle waarnemingen in broedbiotoop, met nadruk op solitair mannetje (waakzaam bij potentiële nestplaats) of paar (mannetje begeleidt vrouwtje tijdens voedselzoeken, vooral 's avonds goed waarneembaar), territoriaal gedrag (agressie ten opzichte van andere paren) en aanwijzingen voor nest: alarm, afleidingsgedrag, wijfje met zeer kleine jongen. Schuw wijfje of wijfje dat wegzwemt/wegvliegt en later terugkeert naar zelfde deelgebied is uiterst verdacht.
LET OP: Mannetje blijft tijdens eifase bij het vrouwtje maar vertrekt daarna meestal. Wijfje met kuikens kan forse afstand hebben afgelegd. Doortrek tot ver in april, soms nog later. Doortrekkers (en later ook: mislukte broedvogels en verzamelingen van mannetjes) houden zich vaak op in groepen (al dan niet in broedbiotoop) maar vertonen geen duidelijke binding aan (delen van) het gebied.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (broedende vogel, fel alarm, pas uitgekomen kuikens) telt altijd.

In geval van adult mannetje in broedbiotoop, paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moet er 1 waarneming zijn in de periode 15 mei t/m 10 juli en in totaal 2 waarnemingen in gehele periode

Fusieafstand

1000 m

Bijzonderheden

Broedbiologie

Broedt in zoete wateren met goed ontwikkelde oevervegetatie. Eileg van half april tot half juli, vooral eind mei en juni. Eén broedsel per jaar, meestal 5-12 eieren, broedduur 27-28 dagen, jongen (nestvlieders) na 50-55 dagen vliegvlug.

Tijd van het jaar

Half juli tot half mei, hoogste aantallen oktober-maart.

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken

Bijzonderheden

- Meestal groepen tot enkele tientallen, lokaal tot vele honderden of meer
- Vaak samen met andere eenden, zowel tijdens foerageren (duikeenden, vooral Kuifeend) als rusten (alle soorten)
- Foerageert vooral op open water
- Rustende vogels op open water of (deels) langs oevers, vaak in grote dichte gemengde groepen met Kuifeend
- In sommige gebieden soms uitgesproken dag/nacht ritme, vogels vertrekken dan vanaf dagrustplaatsen naar nachtelijke voedselgebieden
- Ruiconcentraties half mei tot in augustus
- Bij strenge vorst ook op rivieren