Grauwe Gors

Wetenschappelijke naam

Emberiza calandra

Engelse naam

Corn Bunting

Rode Lijst :Ernstig bedreigd
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

1-2 (2018)

Geschat maximum winter

75-125 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)

Grauwe Gors

Emberiza calandra

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half maart t/m eind juli

Datumgrenzen

15 mei t/m 20 juli

Tijd van de dag

's Ochtends (maar meestal niet vroeg) en op mooie zomeravonden rond zonsondergang.

Aanwijzingen

Alle waarnemingen in geschikt biotoop noteren, met speciale aandacht voor zingende vogels (in grasland vooral april-mei, in bouwland juni-juli), aanwezigheid paar (partners zitten op draad, onkruidstengel, kluit etc.), nestbouw, alarm ('tikken') of voedseltransport.
Vogels verplaatsen zich soms over grote afstanden (volg ze met kijker). Binnen territorium kunnen verschillende zangposten in gebruik zijn, soms gescheiden door ongeschikt terrein zoals snelwegen. Probeer te achterhalen of zingende man gepaard is.
Doortrekkers tot begin mei, veelal in kleine groepjes en soms even zingend.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 15 mei t/m 20 juli

Fusieafstand

500 m

Documentatie

Soort staat op punt van uitsterven. Daarom graag goede documentatie, met per geval hoogste broedcode. Vermeldt, indien alleen zingende vogel vastgesteld is, of deze gepaard was.

Bijzonderheden

Vooral langs rivieren nogal onvoorspelbaar optreden, met veelal tijdelijke vestigingen.

Broedbiologie

Geen duurzame paarband: mannetje kan verschillende vrouwtjes hebben en vrouwtje verschillende mannetjes. Aantal zingende mannetjes is goede maat voor het aantal territoria maar niet voor aantal nesten.
Bewoont zeer open gebieden, meestal agrarisch cultuurland (ook jonge natuurontwikkelingsprojecten), en bouwt nest op of net boven de bodem tussen kruiden. Eileg begin mei tot half juli. Eén broedsel per jaar (maar vervolglegsels volstrekt normaal), meestal 4-5 eieren, broedduur 11-13 dagen, nestjongenperiode 9-12 dagen, jongen worden tot op leeftijd van 26 dagen verzorgd.