Geelgors

Wetenschappelijke naam

Emberiza citrinella

Engelse naam

Yellowhammer

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

22.000-27.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

70.000-85.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

50.000-200.000 (2008-2012)

Geelgors

Emberiza citrinella

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half maart t/m eind juli

Datumgrenzen

1 april t/m 20 juli

Tijd van de dag

Gehele ochtend, met kleine opleving in namiddag en avond. Bij koel weer later in de ochtend beter zingend dan rond zonsopkomst.

Aanwijzingen

Zang (vanuit struik, boomtop of andere hogere zitplaats), alarm (geagiteerde vogel, opgezette kopveren, druk roepend of juist alleen hoog slepend piepje voortbrengend), nestbouw (door vrouwtje, mannetje altijd in de nabijheid) en transport van voedsel (mannetje voert broedend vrouwtje, beide partners voeren jongen) en ontlastingspakketjes (beide partners).
LET OP: foerageerplek kan buiten territorium liggen, partners vliegen er meestal samen naartoe.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
bij 1-9 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 1 april t/m 20 juli
bij 10-14 geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 1 april t/m 20 juli
bij 15+ geldige bezoeken: 3 waarnemingen waarvan 1 in de periode 1 april t/m 20 juli

Fusieafstand

300 m

Bijzonderheden

Weinig van doortrek in voorjaar te merken, maar bij waarnemingen buiten de hoge zandgronden is extra aandacht nodig.

Broedbiologie

Broedt in halfopen droge landschappen, vooral in heide met opslag en agrarisch cultuurlandschap met veel landschapselementen, ook wel in bos (aanplant, kaalslag). Nestelt zowel op de grond (greppel, onder heg etc.) als in struik of jonge boom. Eileg van half april tot begin augustus, piek in mei-juni. Twee tot drie broedsels per jaar, meestal 3-6 eieren, broedduur 11-14 dagen, nestjongenperiode 10-14 dagen.