Muskuseend

Wetenschappelijke naam

Cairina moschata

Engelse naam

Muscovy Duck

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

50-100 (2013-2015)

Geschat maximum winter

300-600 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - jaarrond aanwezig

Muskuseend

Cairina moschata

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin april t/m eind juli

Datumgrenzen

30 april t/m 31 juli

Tijd van de dag

Gehele dag

Aanwijzingen

Paren (let op verschillende koptekening) in broedbiotoop (vaak man waakzaam, vrouw stevig bunkerend), territoriaal gedrag (balts, gevechten met andere vogels) en aanwijzingen voor nest (waakzaam mannetje bij potentiële nestplaats, alarm, afleidingsgedrag), paar met kleine jongen (indien voorafgegaan door andere waarnemingen ter plekke; paren met pulli kunnen uit de omgeving afkomstig zijn). Broedgevallen in principe het hele jaar mogelijk.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, alarm etc.) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 30 april t/m 31 juli

Fusieafstand

2500 m

Bijzonderheden

Meeste paren hebben nog duidelijke binding met plek van ontsnapping/vrijlating, echt in het wild broedende paren zijn schaars.

Broedbiologie

Weinig bekend over de Nederlandse situatie. Meeste broedgevallen lijken relatief laat in het seizoen plaats te vinden (paren met jongen tussen juni en oktober waargenomen).