Rotgans

Wetenschappelijke naam

Branta bernicla

Engelse naam

Brant Goose

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :2100
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

60.000-69.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

83.200-120.000, apr-mei (2012-2017)

Tijd van het jaar

Half september tot in juni, hoogste aantallen december-januari (Delta) en maart-mei (Waddenzee).

Tijd van de dag

Gehele dag, in getijdengebieden tijdens hoogwater.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken
- Oppassen voor verstoring (niet te dicht naderen, geen lawaai)
- In getijdengebieden liefst bij hoogwater tellen

Bijzonderheden

- Meestal in groepen tot enkele honderden of meer, zelden solitair (en dan veelal aansluitend bij andere ganzen)
- Groepen vaak ongemengd of gemengd met Brandgans
- Foerageert doorgaans op kwelder of schor, lokaal ook binnendijks op grasland of akkers en bij laagwater ook op wadplaten (vooral najaar)
- Bij hoogwater soms op open water blijvend, soms verkassend naar hoogwatervluchtplaats (HVP)
- Maak eventueel onderscheid tussen eerste winter vogels en oudere dieren; eerste winter vogels goed herkenbaar tot en met mei
- Let op kleurringen (zie www.geese.org)

Tijd van het jaar

Half september tot in juni, hoogste aantallen maart-mei.

Tijd van de dag

Avond: van 1 uur voor zonsondergang tot 1 uur erna,
Ochtend: van 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur erna.
Beste tellen in ochtend (aankomst ’s avonds vaak nog in donker)

Aanwijzingen

- Slaapplaats lokaliseren door volgen van slaaptrek in avond (richting belangrijk!) of evt. gericht bezoeken van geschikte locaties rond zonsondergang
- Oppassen met voorverzamelplaatsen (vogels verkassen nog)
- Zoek telpunt met goed uitzicht op aan/afvliegende vogels
- Tegenlicht gunstig: vogels beste zichtbaar
- Grote slaapplaatsen evt. met meer mensen tellen
- ’s Ochtends uitvliegende vogels noteren of schatten, daarna de nog aanwezige vogels tellen

Bijzonderheden

- Slaapplaats doorgaans groot open water, tot ver uit de kust
- 's nachts luidruchtig
- Uitvliegen meestal massaal
- In heldere nachten en bij volle maan blijft een deel soms in de foerageergebieden; slaapplaatstelling dan ontoereikend