Europese Kanarie

Wetenschappelijke naam

Serinus serinus

Engelse naam

European Serin

Rode Lijst :Bedreigd
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

20-40 (2013-2015)

Geschat maximum winter

25-50 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - gedeeltelijk wegtrekkend

Europese Kanarie

Serinus serinus

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half maart t/m half augustus

Datumgrenzen

15 april t/m 31 juli

Tijd van de dag

Vooral 's ochtends, in verband met verkeerslawaai bij voorkeur op zondagochtend.

Aanwijzingen

Alle waarnemingen in geschikt biotoop (tuinen, parken) noteren, met speciale aandacht voor zang, balts (uit boomtop of in vlindervlucht) en nestbezoek (mannetje voert vrouwtje en kleine jongen op nest, beide partners brengen in late jongenfase voedsel aan).
LET OP: Doortrekkers (vooral april) zingen soms even. Solitaire broedparen kunnen onopvallend zijn tijdens de eileg. Ze lijken dan na een korte zangpiek van de aardbodem verdwenen. Controleer dus alle locaties waar zang gehoord is meerdere malen. Veelal enkele paren dicht bijeen voorkomend, en soms moeilijk te tellen doordat baltsvluchten over grote afstand worden uitgevoerd en vogels door elkaar heen vliegen. Soms echter zitten mannetjes allemaal op boomtoppen, antennes etc. te zingen en zijn dan goed te tellen. Waarnemingen van overvliegende (evt. roepende) vogel niet goed bruikbaar omdat vogel op 100-en m afstand van nest kan zijn; tracht vogel te volgen.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 15 april t/m 31 juli

Fusieafstand

300 m

Documentatie

Broedgevallen buiten de bekende regio's (Twente, Achterhoek, randen Veluwe en vooral Limburg) goed documenteren, met hoogste broedcode per datum.

Bijzonderheden

Sterk fluctuerende trend in Nederland, met periodieke dalen (enkele tientallen territoria) en pieken (enkele honderden).

Broedbiologie

Nestelt goed verborgen in bij voorkeur naaldbomen in de onderste periferie van de kroon of in een struik. Nesten kunnen bij hoge dichtheid tot op 5 m van elkaar liggen (in Nederland zeldzaam). Eileg van eind april tot half juli. Twee (incidenteel drie) broedsels per jaar, meestal 3-5 eieren, broedduur 12-14 dagen, nestjongenperiode 14-16 dagen.