Keep

Wetenschappelijke naam

Fringilla montifringilla

Engelse naam

Brambling

Rode Lijst :Gevoelig
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

0-5 (2013-2015)

Geschat maximum winter

50.000-100.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

50.000-200.000 (2008-2012)

Keep

Fringilla montifringilla

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half april t/m eind juli

Datumgrenzen

15 mei t/m 20 juli

Tijd van de dag

Vooral in de ochtend.

Aanwijzingen

Zang (zagende korte versie van Groenling-zeur), controleer of er een partner aanwezig is en let speciaal ook op aanwijzingen voor een nest: transport van nestmateriaal, voedsel of uitwerpselen.
LET OP: doortrek is mogelijk tot begin mei, en doortrekkers zitten niet alleen in groepen (en zijn als zodanig gemakkelijk te herkennen), maar houden zich soms ook solitair of paarsgewijs in bos op. Zulke vogels kunnen interessant gedrag vertonen (vrouwtje lijkt nestplekken uit te proberen door bijv. op takken te gaan zitten/liggen, man begeleidt haar) maar zijn een week later verdwenen; controleer echter zulke plekken nauwkeurig en liefst verschillende malen. Hardnekkig zingende vogels die pas vanaf half mei en veelal in juni opduiken (vaak ook op voor broeden weinig geschikte locaties) zijn vrijwel per definitie ongepaard. Stiekeme vogel, daarentegen, is altijd extra aandacht waard.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 15 mei t/m 20 juli

Fusieafstand

200 m

Documentatie

Aanwijzingen voor broedgevallen zijn, ondanks de aanwezigheid van zingende vogels, buitengewoon schaars. Daarom bij aanwijzingen voor broedgevallen de waarnemingen graag per datum nauwkeurig documenteren.

Bijzonderheden

In het verleden zijn wel eens broedgevallen geconstateerd van (vermoedelijk)ontsnapte kooivogels. Mengparen met Vink zijn bekend.

Broedbiologie

Broedt zowel in loofbos als naaldbos (ook wel in parken), meestal aan bosrand.
Eileg vermoedelijk van begin mei tot half juni. Een tot twee broedsels per jaar, meestal 5-7 eieren, broedduur 11-14 dagen, nestjongenperiode 12-14 dagen, uitgevlogen jongen worden nog enkele dagen begeleid.