Soepgans

Wetenschappelijke naam

Anser anser forma domestica

Engelse naam

Feral Greylag Goose

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

3400-5700 (2013-2015)

Geschat maximum winter

9500-12.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - jaarrond aanwezig

Soepgans

Anser anser forma domestica

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half februari t/m eind juni

Datumgrenzen

1 maart t/m 15 april

Tijd van de dag

Gehele dag

Aanwijzingen

Paren en broedverdachte individuen in broedbiotoop (moeras, grasland, allerlei wateren tot bosvijver en stadsgracht aan toe); let op territoriaal of nestindicerend gedrag: paarsgewijs foerageren in omgeving van potentiële broedplaats (man waakzaam, vrouw stevig bunkerend), wakende vogel bij mogelijke nestplaats (meestal man bij broedend vrouwtje), baltsende en alarmerende individuen/paren op en boven broedplaats, nest met broedende vogel.
LET OP: Zowel solitair broedend als samen nestelend op veilige plekken (eilandjes) samen met Grauwe Ganzen en andere ganzen. Beste periode is eind februari en maart, wanneer de meeste broedparen in de omgeving van de nestplaats bivakkeren en nog goed zichtbaar zijn. Hybridisering met Grauwe Gans en Canadese Gans heel normaal, met andere ganzensoorten minder gangbaar. Paren met kleine jongen kunnen al forse afstanden hebben afgelegd.

Interpretatie

Hoogste aantal bezette nesten of (alarmerende) paren aanhouden.

Fusieafstand

2500 m

Documentatie

Systematisch letten op paarsamenstelling is zinvol. In uiterwaarden langs de Waal was tot 38% van de Soepganzen gepaard met een Grauwe Gans.

Bijzonderheden

Broedbiologie

De enige uitgebreide studie in Nederland wijst erop dat Soepganzen in vergelijking met Grauwe Ganzen (zie aldaar) gemiddeld meer eieren leggen, een week later met broeden beginnen en een wat lager nestsucces hebben. Meer vergelijkingsmateriaal is uiterst zinvol!

Literatuur

Lensink R. 1998. Leidt de Soepgans Anser anser forma domestica, als afstammeling van de Grauwe Gans Anser anser, een eigen bestaan in Nederland? Limosa 71: 49-56.

Tijd van het jaar

Hele jaar.

Tijd van de dag

Van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken

Bijzonderheden

- Meestal in paren of groepen tot enkele tientallen; solitaire vogels bij andere ganzen
- Groepen vaak gemengd met andere ganzen, vooral Grauwe Gans en Kolgans
- Vaak nogal tam
- Foerageert op grasland en akkers met oogstresten
- Drinkvluchten naar open water
- Variabel kleed, van geheel wit tot grijsbruin (en dan sterk op Grauwe Gans gelijkend) met tussenvormen
- Hybride vogels (vooral uit mengparen met Grauwe Gans of Grote Canadese Gans)
- Zomervogels tellen in juli of eerste helft augustus, overdag op wateren (tussen 09-18:00 uur)