Huiskraai

Wetenschappelijke naam

Corvus splendens

Engelse naam

House Crow

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

15-33 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - jaarrond aanwezig

Huiskraai

Corvus splendens

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin March t/m August

Datumgrenzen

1 april t/m 15 juli

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

Letten op hevig alarmeren (schijnaanvallen), nestbouw en voedseltransport. Paarband wordt in broedseizoen regelmatig aangehaald door veelvuldig balts-voeren en wederzijds poetsen. Mannetjes zijn waarneembaar gemiddeld groter dan vrouwtjes.
Pas uitgevlogen jongen kunnen vanaf begin juli worden waargenomen en lijken op Zwarte Kraaien.
Telling na het broedseizoen op gezamenlijke slaapplaats geeft indicatie van broedsucces, aantal jongen e.d. Voedselvluchten tot ongeveer 15 km

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 1 april t/m 15 juli

Fusieafstand

2500 m

Documentatie

Buiten de bekende broedplek (Hoek van Holland) uitgebreide documentatie nodig met hoogste broedcode per waarnemingsdatum.

Bijzonderheden

De soort heeft zich per schip vanuit het Midden-Oosten in ons land gevestigd met een kleine populatie bij Hoek van Holland. Losse waarnemingen in verschillende delen van Nederland, vooral langs de kust, kunnen de voorbode van nieuwe vestigingen zijn.

Broedbiologie

Zeer gebonden aan menselijke omgeving.
Nestbouw vanaf begin april. Kolonievorming is mogelijk. Nest hoog in bomen (vanaf c. 5 m).