Zwarte Zwaan

Wetenschappelijke naam

Cygnus atratus

Engelse naam

Black Swan

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

40-60 (2013-2015)

Geschat maximum winter

110-200 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - jaarrond aanwezig

Zwarte Zwaan

Cygnus atratus

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin februari t/m eind augustus

Datumgrenzen

1 maart t/m 31 juli

Tijd van de dag

Gehele dag

Aanwijzingen

Paren (synchroon zwemmend), territoriaal gedrag (balts, agressie jegens andere zwanen of ganzen) en aanwijzingen voor nest: nestbouw, waakzame vogel bij vermoedelijke nestplaats (vaak mannetje), alarm, broedende vogel op nest (soms eenvoudig te zien, niet echter in dichte hoge moerasvegetatie).
LET OP: Niet-broedvogels sluiten zich soms aan bij Knobbelzwanen. Hybridisatie met Knobbelzwaan of Grauwe Gans in gevangenschap niet zeldzaam, maar in het vrije veld bijzonder. Niet geheel uitgekleurde bijna volwassen vogels (lichter, vlekkerig verenkleed) worden soms per abuis aangezien voor hybriden.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, alarm bij nest, broedende vogel zichtbaar) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moet er 1 waarneming zijn in de periode 1 maart t/m 31 juli en in totaal 2 waarnemingen in gehele periode

Fusieafstand

2500 m

Bijzonderheden

Oorspronkelijk afkomstig uit Australië, en houdt broedcyclus deels nog van het Zuidelijk Halfrond aan (met broeden in onze winter). Aanpassing aan Nederlandse omstandigheden (met broeden in onze zomer) lijkt gaandeweg meer algemeen te worden.

Broedbiologie

Broedgevallen kunnen zowel in het winterhalfjaar plaatsvinden als in het zomerhalfjaar. Een tot twee broedsels per jaar, meestal 5-6 eieren, broedduur 35-38 dagen, jongen (nestvlieders) na 150-170 dagen vliegvlug.

Tijd van het jaar

Hele jaar.

Tijd van de dag

Gehele dag

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken

Bijzonderheden

- Solitair, in paren of groepen tot een tiental, lokaal veel meer
- Soms in gezelschap van Knobbelzwaan
- Zowel in open veld als op open water en in oeverzone; tevens in stedelijk gebied
- Zeer lokaal ruiconcentraties half juni tot in september
- Broedgevallen (paren met jongen) het hele jaar mogelijk
- Let op vogels met halsbanden (geef door op www.geese.org)