Kuifmees

Wetenschappelijke naam

Lophophanes cristatus

Engelse naam

European Crested Tit

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

13.000-16.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

40.000-50.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - jaarrond aanwezig

Kuifmees

Lophophanes cristatus

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin februari t/m eind juni

Datumgrenzen

1 maart t/m 15 juni

Tijd van de dag

Vooral in de ochtend.

Aanwijzingen

Alle waarnemingen, met nadruk op roepende en zingende vogels (roepjes rollend 'pürr', 'zang' bestaat uit serie roepjes met andere tussengeluidjes; wordt door beide partners voortgebracht!), paartjes (baltsvoedering komt voor) en aanwijzingen voor nest: nestbouw (hakt zelf nest uit in morsige boom, veelal berk, of benut bestaande holte inclusief nestkast), transport van voedsel (mannetje voert broedend vrouwtje, beide partners voeren jongen) en ontlastingspakketjes.
LET OP: territoria kunnen groot zijn en territoriaal gedrag is niet zodanig sterk dat altijd duidelijk is of twee (of meer) Kuifmezen bij elkaar horen dan wel rivalen zijn. Vliegvlugge jongen vanaf begin juni kunnen met territoriumbezitter verwisseld worden (waarneming alleen gebruiken als er eerdere waarnemingen ter plekke waren).

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van adult in broedbiotoop, paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
bij 1-12 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 1 maart t/m 15 juni
bij 13+ geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 1 maart t/m 15 juni

Fusieafstand

300 m

Bijzonderheden

Bezet jaarrond een territorium dat verdedigd wordt bij voortdurend patrouilleren. In de winter komen groepsterritoria voor die met de territoria van individuele paren kunnen overlappen. In de broedtijd en in het bijzonder tijdens het voeren van nestjongen kunnen de territoria van paren krimpen tot eentiende van de oorspronkelijke oppervlakte.

Broedbiologie

Volledig gebonden aan naaldbos, in het bijzonder dennenbos. Eileg van eind maart tot half juni, met piek half april-half mei. Een tot twee broedsels per jaar, meestal 5-8 eieren, broedduur 15-17 dagen, nestjongenperiode 19-21 dagen, uitgevlogen jongen worden nog enige tijd gevoerd.