Bladkoning

Wetenschappelijke naam

Phylloscopus inornatus

Engelse naam

Yellow-browed Warbler

Rode Lijst

-

Ramsar 1%

-

Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter/doortrek

-

Buiten broedtijd

Waarnemingen werden tot en met 1988 beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna, daarna geregistreerd door Sovon en Waarneming.nl. Bladkoningen vertonen zich in ons land van half september tot in november. De meeste vogels worden gezien eind september en in de eerste helft van oktober. De jaarlijks vastgestelde aantallen schommelen fors, met in sommige jaren een influx (eerst bekende in 1967). Winterwaarnemingen (mogelijk verward met Hume's Bladkoning?) en voorjaarswaarnemingen (april-mei) zijn ronduit zeldzaam. De meeste Bladkoningen worden gezien langs de kust. Waarnemingen diep in het binnenland zijn schaars.