Grauwe Fitis

Wetenschappelijke naam

Phylloscopus trochiloides

Engelse naam

Greenish Warbler

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

0-1 (2013-2015)

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)

Grauwe Fitis

Phylloscopus trochiloides

Methode

Territoriumkartering.

Tijd van het jaar

Begin mei t/m eind juli

Datumgrenzen

1 juni t/m 20 juli

Tijd van de dag

Vooral in de ochtend.

Aanwijzingen

Territoriumindicerende waarnemingen (zang), opletten voor aanwijzingen voor broeden: alarm (fel alarmerend voor Gaai en Ekster), nestbouw (door vrouwtje) en voedseltransport (beide partners). Eventueel geluid afspelen bij twijfel of vogels nog aanwezig zijn.
LET OP: Doortrek mogelijk tot in juni. Zingende vogels zullen vaak ongepaard zijn (let speciaal op de aanwezigheid van een tweede vogel), maar kunnen wel degelijk gepaard raken en tot broeden overgaan (Schiermonnikoog 2003).

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 1 juni t/m 20 juli

Fusieafstand

200 m

Documentatie

Waarnemingen worden beoordeeld door CDNA. Soort heeft pas één keer met zekerheid in Nederland gebroed. Derhalve uitgebreide documentatie nodig, liefst met geluidsopname en met beschrijving per datum van wat is waargenomen. Geef hoogste broedcode.

Bijzonderheden

Broedbiologie

In Oost-Duitsland broedend in loofbos en struikgewas, in Noordoost-Europa ook in naaldbossen. Grondbroeder, eileg vooral in juni. Eén broedsel per jaar, meestal 4-6 eieren, broedduur 12-13 dagen, nestjongenperiode 12-14 dagen, jongen worden na uitvliegen nog enige tijd door de ouders verzorgd.