Graszanger

Wetenschappelijke naam

Cisticola juncidis

Engelse naam

Zitting Cisticola

Rode Lijst :Gevoelig
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

55-58 (2018)

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - wegtrekkend

Graszanger

Cisticola juncidis

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin maart t/m oktober

Datumgrenzen

1 april t/m 15 september

Tijd van de dag

Vooral 's ochtends vroeg.

Aanwijzingen

Territoriumindicerende waarnemingen (zang in vlucht of vanaf uitkijkpost, zangvlucht vaak over forse afstand); attent zijn op aanwijzingen voor broeden: aanwezigheid paar (tweede vogel aanwezig, echter lastig vast te stellen door verborgen levenswijze), alarm, nestbouw en voedseltransport.
LET OP: Territorium kan zich uitstrekken over tientallen ha, maar onder gunstige omstandigheden (Saeftinhe!) kunnen er ook tientallen territoria bijeen voorkomen. Ongepaarde mannetjes zingen vaak de hele dag. Vestigingen vinden tot in augustus-september plaats en kunnen ook dan nog een broedgeval opleveren.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 1 april t/m 15 september

Fusieafstand

300 m

Documentatie

Buiten kerngebied (Zeeland, in het bijzonder Zeeuws-Vlaanderen) graag goed documenteren (evt. geluidsopname) met in ieder geval hoogste broedcode.

Bijzonderheden

Vestiging in Nederland vormt onderdeel van opmars naar het noorden. Aantallen per jaar fluctueren hevig (in Zeeuws-Vlaanderen van vrijwel nul tot vele tientallen) in relatie tot het winterweer.

Broedbiologie

Gebonden aan lage dichte grazige vegetaties, zowel in zoutwatergebieden (schorren) als zoetwatergebieden (en dan soms evengoed in vochtige als droge terreinen: open duinvalleien, hoogveen en heide, braakliggende grond etc.). Nest meestal laag boven de grond tussen grassen of zeggen. Eileg van april tot in september (late broedsels wellicht eerstejaars vogels; zijn na enkele weken geslachtsrijp!). Twee tot drie broedsels per jaar, meestal 3-7 eieren, broedduur 12-14 dagen, nestjongenperiode 11-15 dagen, jongen worden nog 2-3 weken door vrouwtje verzorgd.