Koereiger

Wetenschappelijke naam

Bubulcus ibis

Engelse naam

Western Cattle Egret

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :2300
Broedpopulatie

1 (2016)

Geschat maximum winter

3-13 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)

Koereiger

Bubulcus ibis

Methode

Nesten tellen, evt. volwassen paren/individuen tellen op broedplaats.

Tijd van het jaar

Eind april t/m eind juni

Datumgrenzen

15 mei t/m 30 juni

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

Bezette nesten tellen dan wel broedverdachte vogels. Paren of zich verdacht gedragende individuen lange tijd met de kijker volgen; let op nestindicerend gedrag: nestbouw, invallende vogels op potentiële broedplaats, paar met pas uitgevlogen (nog niet vliegvlugge, vaak in bomen bij nest verblijvende) jongen enz. Beide partners bouwen aan nest en slepen voer aan. Voedselvluchten over vele kilometers mogelijk.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van adult in broedbiotoop, paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 15 mei t/m 30 juni

Fusieafstand

1000 m

Documentatie

Soort heeft pas enkele malen in Nederland gebroed. Derhalve broedgevallen goed documenteren. Geef per datum aan wat werd waargenomen, en geef de hoogste broedcode.

Bijzonderheden

Nestelt in het buitenland vaak in eigen kolonies, maar bij ons gaat het tot dusverre om solitaire paren in kolonies van andere reigers (Blauwe Reiger, Kleine Zilverreiger), Aalscholver en/of Lepelaar.

Broedbiologie

Meestal nestelend in struiken en bomen. Beide partners bouwen aan nest en voeden jongen. Eileg van eind april tot in juni. Eén broedsel per jaar, meestal 4-5 eieren, broedduur 22-26 dagen, nestjongenperiode 20-24 dagen. Jongen 30 dagen na nestverlating geheel vliegvlug.