Blauwborst

Wetenschappelijke naam

Luscinia svecica

Engelse naam

Bluethroat

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

11.000-14.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - wegtrekkend

Blauwborst

Luscinia svecica

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half maart t/m half juli

Datumgrenzen

1 april t/m 15 juli

Tijd van de dag

Vooral in de vroege ochtend, ook wel in avondschemer en soms 's nachts.

Aanwijzingen

Zingende mannetjes tellen (in baltsvlucht of vanaf zitplaats, meeste activiteit eind maart en april, met opleving eind mei - half juni), met overige waarnemingen als aanvulling, vooral nestbouw, alarm, transport voedsel of uitwerpselen (vaak goed te volgen, vogel weinig schuw).
LET OP: In sommige gebieden komen hoge dichtheden voor. Besteedt dan enige tijd aan het ontraadselen van de door elkaar zingende en vliegende vogels (houdt hoogste gelijktijdig vastgestelde aantal aan). Terreinen kunnen door opdrogen of vernatting binnen broedseizoen ongeschikter worden, waardoor tweede broedsels wellicht elders in het terrein plaatsvinden (fusieafstand!).

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
bij 1-6 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 1 april t/m 15 juli
bij 7-10 geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 1 april t/m 15 juli
bij 11+ geldige bezoeken: 3 waarnemingen waarvan 1 in de periode 1 april t/m 15 juli

Fusieafstand

200 m

Bijzonderheden

Broedbiologie

Broedend in gevarieerde, meestal natte habitats, van moerassen tot natte heide of greppels in cultuurland, steeds met enige opslag in het territorium. Nest vlak boven de grond in dichte vegetatie. Eileg eind april tot half juni, vooral in mei. Een tot twee broedsels per jaar, meestal 4-7 eieren, broedduur 12-14 dagen, nestjongenperiode 13-14 dagen.