Kwak

Wetenschappelijke naam

Nycticorax nycticorax

Engelse naam

Black-crowned Night Heron

Rode Lijst :Ernstig bedreigd
Ramsar 1% :480
Broedpopulatie

30-35 (2019)

Geschat maximum winter

30-50 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - gedeeltelijk wegtrekkend

Kwak

Nycticorax nycticorax

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Eind april t/m eind juli

Datumgrenzen

30 april t/m 15 juli

Tijd van de dag

Vooral ochtend- en avondschemer (in vlucht roepende vogels), roepende vogel vanuit dekking ook wel overdag, evenals voedselvlucht.

Aanwijzingen

Alle waarnemingen van volwassen vogels, met nadruk op roepende vogel. Onderscheid maken tussen pleisterende vogels en vliegende (richting intekenen, opletten of ze invallen).
LET OP: Solitaire volwassen vogels alleen meetellen indien gedrag op broeden wijst (omschrijf waarneming nauwkeurig). Waarnemingen van onvolwassen vogel alleen tellen indien het om een niet-vliegvlugge vogel gaat. Vliegvlugge onvolwassen vogels van buitenlandse origine maken grote omzwervingen en zoeken soortgenoten op; niet meetellen dus.
Broedvogels maken voedselvluchten tot op 5-10 km van nest. Attent zijn op geringde vogels!

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, alarm, voedseltransport, kleine jongen) telt altijd.

In geval van adult in broedbiotoop, paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 30 april t/m 15 juli

Fusieafstand

2500 m

Documentatie

Een omvangrijk deel van de Kwakken broedt in of nabij dierentuinen en bestaat uit (nakomelingen van) losgelaten vogels. Broedgevallen van (vermoedelijk) wilde vogels zijn schaars. Zulke gevallen graag goed documenteren, met in ieder geval hoogste broedcode.

Bijzonderheden

Vaak jarenlang op dezelfde locatie broedend. Broeden wordt soms voorafgegaan door tijdelijke aanwezigheid van adulte en onvolwassen vogels in juli-augustus; zulke plekken dus een jaar later controleren.
Nesten zijn ook na het uitvliegen van de jongen herkenbaar. Bij vermoeden van broedgeval: na broedseizoen geschikte locaties (bijv. dichte jonge wilgenbosjes) doorzoeken op oude nesten (let op uitwerpselen, maak foto's of omschrijf nest en nestplaats nauwkeurig).
Uitgezette of ontsnapte vogels kunnen zich lange tijd op dezelfde plaats ophouden (soms stadsparken met waterpartijen).

Broedbiologie

Nestelt in 'ondoordringbare' bosjes (in boom of struik, veelal wilgen), soms in kleine kolonies maar bij ons vermoedelijk vooral solitair of in kolonies van andere reigers. Meestal klein, zelfgebouwd nest, soms broedend op oud reigernest. Eén broedsel per jaar, meestal 5 eieren, broedduur 21-22 dagen, nestjongenperiode 20-25 dagen (waarna jongen als takkeling rondklauteren in de omgeving), jongen met 40-50 dagen vliegvlug.