Duinpieper

Wetenschappelijke naam

Anthus campestris

Engelse naam

Tawny Pipit

Rode Lijst :Verdwenen uit Nederland
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)

Duinpieper

Anthus campestris

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half April t/m July

Datumgrenzen

15 mei t/m 15 juli

Tijd van de dag

Vooral 's ochtends en bij voorkeur op warme, droge en windstille dagen.

Aanwijzingen

Alle waarnemingen noteren in geschikt biotoop: zandverstuiving, speciaal op overgang stuivend/vastgelegd zand; soms op zeer zandige heide en in buitenland ook in grote zandgroeves.
Speciaal letten op zang (in baltsvlucht, vooral eind april-eind mei), aanwezigheid paar, voedseltransport (man verzorgt broedend wijfje; nestjongen worden vooral door wijfje gevoerd, vliegt roepend naar en van nest maar legt het laatste stuk lopend af) en (pas) uitgevlogen jongen (vooral tweede helft juni, tjilpende mussengeluiden).
Territoria, indien meerdere bijeen, kort na aankomst opvallend door verdedigingsactiviteiten (man kan rivaal minutenlang achtervolgen). Solitaire paren onopvallend (weinig zang). Zang valt na paring vrijwel weg. Kartering is ook mogelijk door 's ochtends hoger gelegen punten (o.a. stuifduintjes) af te zoeken; deze fungeren als uitkijkpost van mannetje. 'Oplettende' vogel op duintopje e.d. is als territorium-indicerend te beschouwen.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van adult in broedbiotoop, paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moeten er 2 waarnemingen zijn in de periode 15 mei t/m 15 juli

Fusieafstand

500 m

Documentatie

Soort is uitgestorven of broedt hooguit nog incidenteel; goede documentatie derhalve noodzakelijk. Geef per waarnemingsdatum de hoogste broedcode.

Bijzonderheden

Aankomst op broedplaats tot half mei.

Broedbiologie

Nestelt in min of meer open droge begroeide biotopen met zowel kale plekken als lage vegetaties en een enkele boom of struik. Eileg half mei tot half juni (eerste broedsel), evt. tot half juli (tweede broedsels, vervolglegsels). Eén tot twee broedsels per jaar, meestal 4-5 eieren, broedduur 12-13 dagen, nestjongenperiode 12-15 dagen.