Zoekresultaten

1 - 10 van 36 resultaten
 1. Natura 2000 werkveld

  English Natura 2000 Natura 2000-gebieden vormen een netwerk van beschermde natuurgebieden binnen Europa en zijn beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Wanneer u een project wilt uitvoeren in of nabij een Natura 2000-gebied is een ...

  Laatst gewijzigd: 06 maart 2020

 2. Vogelinventarisaties werkveld

  English Veldinventarisaties Een beheersadvies of effectrapport begint bij een goed inzicht in de natuurwaarden van een gebied. Welke soorten komen er voor? Hoeveel en waar precies? En zijn er trends te ontdekken ten opzichte van eerdere jaren? In overleg ...

  Laatst gewijzigd: 06 maart 2020

 3. Effectstudies werkveld

  Effectstudies Bij projecten die ingrijpen in de ruimtelijke ordening krijgt u met natuurbeleid en natuurwetgeving te maken. Wij kunnen u adviseren bij dit traject en zijn goed op de hoogte van de actuele stand van zaken. Wat kunnen wij voor u doen Wij ...

  Laatst gewijzigd: 11 maart 2021

 4. Verklarend onderzoek werkveld

  English Verklarend onderzoek Sovon heeft een brede expertise in huis op het gebied van verklarend veldonderzoek, analyses en statistische toepassingen. We maken gebruik van de nieuwste onderzoekstechnieken. Naast soortspecialisten hebben we veel kennis in ...

  Laatst gewijzigd: 06 maart 2020

 5. Beheeradvies werkveld

  English Beheeradvies U wilt het beheer van uw terrein optimaliseren? Dan kan Sovon u hierin adviseren, bijvoorbeeld door inventarisatie van uw gebied en de interpretatie van de tellingen. Wat kunnen wij voor u doen? In veel Nederlandse natuurgebieden maar ...

  Laatst gewijzigd: 06 maart 2020

 6. Webapplicaties werkveld

  English Veldtechnieken Om data op een goede manier te kunnen invoeren, verwerken, beheren en presenteren bouwt Sovon (web)applicaties. Onze expertise Sovon heeft een team technische ICT-specialisten in dienst dat applicaties ontwikkelt voor verwerking en ...

  Laatst gewijzigd: 28 september 2020

 7. Vogelgegevens werkveld

  Vogelgegevens Sovon houdt via landelijke meetnetten trends en verspreiding van vogelsoorten in Nederland bij. Daarnaast worden ontwikkelingen in de verspreiding van broedvogels en van wintervogels systematisch gemonitord met periodieke landsdekkende ...

  Laatst gewijzigd: 28 mei 2021

 8. Field inventory werkveld

  Nederlands Field inventory Excellent management advice or an environmental impact report starts with quality data, which gives insight into the biodiversity of an area. Which species are present? How many are there and where do they occur? Furthermore ...

  Laatst gewijzigd: 06 februari 2017

 9. Explanatory Research werkveld

  Nederlands Explanatory Research Sovon has extensive experience in the field of explanatory research. We apply the newest methods of research. Aside from species-specific specialists, we have a number of experts with extensive knowledge on the Wadden Sea ...

  Laatst gewijzigd: 06 februari 2017

 10. Web Applications werkveld

  Nederlands Web Applications  Sovon has created (online) applications to facilitate the input, analysis, management, and presentation of the data.  Our expertise Sovon has a team of technical ICT specialists developing applications to facilitate analysis ...

  Laatst gewijzigd: 24 februari 2020