Zoekresultaten

1 - 10 van 25 resultaten
 1. Meetnet Urbane Soorten (MUS) telproject

  Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) volgt broedvogels van de stedelijke omgeving. Nederland verstedelijkt immers in hoog tempo (16% van het oppervlak). MUS kost weinig tijd maar levert belangrijk cijfermateriaal op. Doel Aantallen en verspreiding vastleggen ...

  Laatst gewijzigd: 02 juli 2021

 2. Trektellen telproject

  Trektellen is het systematisch tellen van voorbijtrekkende vogels vanaf een vast punt. Het vindt in Nederland al vele tientallen jaren plaats. Belangrijke impulsen kwamen van de Club van Zeetrekwaarnemers/Nederlandse Zeevogelgroep (vanaf 1972) en de ...

  Laatst gewijzigd: 15 februari 2021

 3. Midwintertelling telproject

  De midwintertelling is de oudste watervogeltelling van ons land. Gestart in 1967 vormt het onderdeel van een internationale telling in grote delen van Europa, Azië en Afrika. De midwintertelling is in het midden van januari. Doel Aantallen en verspreiding ...

  Laatst gewijzigd: 15 februari 2021

 4. PTT (Punt-Transect-Tellingen) telproject

  Het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) is het langst lopende monitoringproject van Sovon. Het is gestart in 1978, kende enige varianten maar blijft tegenwoordig beperkt tot een jaarlijkse decembertelling. Een populair project (550+ telroutes) voor in de ...

  Laatst gewijzigd: 15 februari 2021

 5. Losse meldingen broedvogels telproject

  De kennis over verspreiding en aantallen van broedvogels is het meest gebaat bij jarenlang volgehouden systematisch veldwerk. Dit vindt plaats binnen het Broedvogel Monitoring Project, de telling van Kolonievogels en het Meetnet Urbane Soorten. Toevallige ...

  Laatst gewijzigd: 15 februari 2021

 6. Slaapplaatstelling telproject

  Sommige vogelsoorten overnachten op gemeenschappelijke slaapplaatsen. Daar concentreren zich vogels uit een straal van soms tientallen kilometers. Vanaf de winter 2009/10 worden landelijke slaapplaatstellingen georganiseerd van geselecteerde soorten. De ...

  Laatst gewijzigd: 15 februari 2021

 7. Watervogeltelling telproject

  Maandelijks worden landelijke watervogeltellingen uitgevoerd. Ze bestaan uit: Maandelijkse telling van alle watervogels in Monitoringgebieden (voor watervogels belangrijke waterrijke gebieden) Maandelijkse telling van ganzen en zwanen op pleisterplaatsen, ...

  Laatst gewijzigd: 15 februari 2021

 8. Nestkaarten telproject

  Het Meetnet Nestkaarten is gestart in 1995 als belangrijke aanvulling op de broedvogelmonitoring. Aantalsveranderingen van broedvogels zijn vaak voor een deel te verklaren met gegevens over het broedsucces van die soorten. Doel Basale broedbiologische ...

  Laatst gewijzigd: 25 mei 2021

 9. Broedvogelmonitoring (BMP) telproject

  In je 'eigen' gebied rondlopen en het aantal territoria van broedvogels in kaart brengen. Dat is waar het BMP-project om gaat. Het project startte in 1984 en is gaandeweg uitgegroeid tot een aantal deelprojecten. Deze zijn toegesneden op alle ...

  Laatst gewijzigd: 29 juni 2021

 10. Kolonievogels telproject

  Weet je een kolonie van broedvogels te zitten en wil je deze tellen? Veel kolonievogels worden in Nederland al lange tijd geteld, soms al bijna een eeuw. De jaarlijkse telling van alle soorten onder coördinatie van Sovon is gestart in 1985. Landelijk ...

  Laatst gewijzigd: 10 september 2021