Zoekresultaten

1 - 10 van 57 resultaten
 1. Evaluatie opvang overwinterende ganzen onderzoeksproject

  Sinds 2004 is het Beleidskader Faunabeheer van kracht, dat voorziet in ruim 80.000 ha opvanggebied voor overwinterende ganzen. Buiten die opvanggebieden worden Kolgans, Grauwe Gans en Smient actief verjaagd, eventueel met behulp van afschot. Voor ...

  Laatst gewijzigd: 31 augustus 2012

 2. Weidevogelmeetnet: trends van Nederlandse weidevogels onderzoeksproject

  Periode Sinds 1990 Doel Het Weidevogelmeetnet heeft als doel om op basis van wetenschappelijke gegevens uitspraken te kunnen doen over de toe- en afname van weidevogels. Trend Het landelijke Weidevogelmeetnet levert goede schattingen op van de landelijke ...

  Laatst gewijzigd: 04 september 2012

 3. Risicoanalyse geintroduceerde ganzen onderzoeksproject

  In de risicoanalyse wordt getracht te voorspellen wat de ecologische, economische en sociale effecten zullen zijn indien de populaties van enkele geïntroduceerde ganzensoorten onbeperkt zullen doorgroeien, en wat de mogelijkheden tot populatiebeheer zijn. ...

  Laatst gewijzigd: 10 juli 2012

 4. Gewasschade Grote Canadese Gans onderzoeksproject

  Gewasschade door exoten, waaronder de Grote Canadese Gans, wordt niet vergoed onder de Flora- en Faunawet en is zeer onvolledig gedocumenteerd. Voor de Grote Canadese Gans, de verreweg talrijkste niet-inheemse gans, is het wenselijk om inzicht in de ...

  Laatst gewijzigd: 10 juli 2012

 5. De Huiskraai in Nederland onderzoeksproject

  Van de Huiskraai, afkomstig van India en Zuidoost-Azië, houdt zich vanaf 1994 een kleine populatie op in Nederland. De soort wordt in verschillende landen waar hij zich met menselijke hulp vestigde als een plaag beschouwd en als bedreiging van de inheemse ...

  Laatst gewijzigd: 06 december 2012

 6. Reproductiemeetnet Waddenzee onderzoeksproject

  Met het Reproductiemeetnet Waddenzee wordt sinds 2005 op systematische wijze informatie ingezameld over het broedsucces van enkele karakteristieke broedvogels van de Nederlandse Waddenzee. Zulke gegevens zijn nodig om negatieve ontwikkelingen bij ...

  Laatst gewijzigd: 07 juni 2019

 7. Bodemdaling en wadvogels onderzoeksproject

  Sinds 2007 vindt gaswinning plaats in de Waddenzee. Er bestaan zorgen dat de verwachte bodemdaling die hierdoor optreedt van invloed is op de aantallen vogels die van droogvallende platen gebruik maken. Werkwijze We analyseren telreeksen vanaf 1990 in ...

  Laatst gewijzigd: 07 november 2012

 8. Evaluatie opvang overwinterende ganzen onderzoeksproject

  Het Beleidskader Faunabeheer voorziet in ruim 80.000 ha opvanggebied voor overwinterende ganzen. Buiten die opvanggebieden mogen Kolgans, Grauwe Gans en Smient actief verjaagd worden, eventueel met behulp van afschot. Voor evaluatie van het beleidskader ...

  Laatst gewijzigd: 27 juni 2012

 9. Overzomerende ganzen: grenzen aan de groei? onderzoeksproject

  Aantallen en verspreiding Het aantal in Nederland overzomerende en broedende ganzen is sinds de eeuwwisseling snel toegenomen. Dit leidt tot conflicten met de landbouw en met andere doelstellingen binnen het natuurbeheer. Om te voorzien in de behoefte aan ...

  Laatst gewijzigd: 16 juli 2012

 10. Ganzen ringen onderzoeksproject

  De verplaatsingen van overwinterende ganzen (en zwanen) worden gevolgd met individuen die gemerkt zijn met hals- en of pootringen. Deze zijn in het veld afleesbaar met een telescoop. De aflezingen kunnen doorgegeven worden op www.geese.org. Het onderzoek ...

  Laatst gewijzigd: 19 januari 2021