Zoekresultaten

81 - 90 van 1715 resultaten
 1. Broedvogels binnen het provinciale Meetnet Boerenlandvogels in Gelderland in 2015-2017 publicatie

  Sinds 1995 worden jaarlijks broedvogelinventarisaties verricht in Gelderland binnen het provinciale meetnet – thans onderdeel van het Landelijk Meetnet Weidevogels binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) – gericht op monitoring van weidevogels. ...

  Laatst gewijzigd: 30 oktober 2020

 2. Analyse van effecten van bodemdaling op vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2018 publicatie

  Het Lauwersmeergebied staat onder invloed van bodemdaling als gevolg van gaswinning. In het kader van de gaswinning is een monitoringprogramma opgesteld waarin verschillende abiotische en biotische parameters worden gevolgd. Monitoring van veranderingen ...

  Laatst gewijzigd: 02 september 2019

 3. Wrap-up onderzoek boerenlandvogels en predatie publicatie

  Boerenlandvogels nemen al langere tijd in aantal af. Als hoofdoorzaak wordt intensivering van de landbouw gezien. Daar komt bovenop dat predatieverliezen in de afgelopen decennia eveneens zijn toegenomen. Voor een deel wordt dat veroorzaakt door het ...

  Laatst gewijzigd: 13 juni 2019

 4. Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag. Rapportage t/m monitoringjaar 2018 publicatie

  De gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen (samen: MLV) kan effecten hebben op het Natura 2000 gebied Waddenzee. Uit voorzorg vindt de winning plaats volgens het ‘Hand aan de kraan’ principe. In dat kader vindt een uitgebreide ...

  Laatst gewijzigd: 09 september 2019

 5. Analyse meetnet-gegevens Noord-Holland publicatie

  Op basis van de beschikbare broedvogelgegevens worden jaarlijks meerdere trendanalyses uitgevoerd, in ieder geval voor de groep van weidevogels. Het gaat dan om 1) de provinciale trends die op basis van de 73 provinciale (weidevogel)telgebieden worden ...

  Laatst gewijzigd: 10 september 2019

 6. Sovon-Nieuws 2019/1 publicatie

  Inhoud: Transitie Een halve eeuw Grielen op bezoek Meetnet Agrarische Soorten (MAS) is aangepast Vogelatlas valt in de smaak Meten aan Merels Rob Goldbach Publicatie Fonds Veel stadsvogels doen het niet goed Recent verschenen Debbie Doodeman in de klei: & ...

  Laatst gewijzigd: 11 juni 2019

 7. Broedvogels van Schokland, Rotterdamse Hoek, Flevohout, Ooievaar- en Reigerplas en het Knarbos in 2018 publicatie

  In 2018 zijn in opdracht van Het Flevo-landschap Schokland, Rotterdamse Hoek, Flevohout, Ooievaars- en Reigerplas en het Knarbos in de provincie Flevoland gekarteerd op broedvogels. Hierbij zijn de meeste aanwezige soorten gekarteerd, met uitzondering van ...

  Laatst gewijzigd: 02 september 2019

 8. Broedvogels van het Edese Bos Oost in 2018 publicatie

  In het voorjaar van 2018 is het oostelijke deel van het Edese Bos (197 ha) in opdracht van de Gemeente Ede geïnventariseerd op broedvogels. Het Edese Bos bestaat hoofdzakelijk uit bos. Karakteristiek zijn de oude beuken- en eikenpercelen die op de ...

  Laatst gewijzigd: 27 januari 2020

 9. Jonge Grutto’s uitgevlogen in Nederland in 2018: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden publicatie

  In de afgelopen acht jaar zijn aan de hand van waarnemingen van gekleurringde jonge Grutto’s na afloop van het broedseizoen schattingen afgeleid van het aantal jonge Grutto’s Limosa limosa dat in Nederland uitvloog. Doel hiervan is het monitoren van de ...

  Laatst gewijzigd: 02 september 2019

 10. Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos; winter 2018/19 publicatie

  Om zicht te krijgen op de effectiviteit van maatregelen voor wintervogels op de akkers rondom het Bergherbos zijn in de winters van 2017/18 en 2018/19 voor het zevende, respectievelijk achtste opeenvolgende jaar maandelijkse akkervogeltellingen uitgevoerd ...

  Laatst gewijzigd: 31 oktober 2019