Zoekresultaten

71 - 80 van 1715 resultaten
 1. Broedvogelinventarisatie Hulkesteinsebos 2019 publicatie

  In opdracht van Staatsbosbeheer zijn in 2019 het Hulkesteijnse Bos (794,3 ha.) en het Kromslootpark (144,7 ha.) in zuidelijk Flevoland gekarteerd op broedvogels. Het Hulkesteijnse Bos bestaat voornamelijk uit productiebos op zowel vochtige als droge grond ...

  Laatst gewijzigd: 04 mei 2020

 2. Broedvogelinventarisatie Reve Abbert 2019 publicatie

  In 2019 is in opdracht van Staatsbosbeheer Reve-Abbert in Oostelijk Flevoland gekarteerd op broedvogels. Het gebied bestaat voor het overgrote deel uit bos en heeft een oppervlakte van 706 ha. Bij het uitvoeren van het broedvogelonderzoek is de ...

  Laatst gewijzigd: 04 mei 2020

 3. Broedvogelinventarisatie IJsselmonding 2019 publicatie

  In 2019 werd een groot deel van het Natura 2000-gebied Ketelmeer en Vossemeer en de uiterwaard ‘De Zandjes-west’ nabij Kampen in opdracht van Staatsbosbeheer gekarteerd op broedvogels. In totaal gaat het om 741.3 hectare met voornamelijk rietmoeras en ...

  Laatst gewijzigd: 04 mei 2020

 4. Draagkracht voor overwinterende ganzen in Natura 2000-gebied Rijntakken publicatie

  Natura 2000-gebied Rijntakken is van internationale betekenis als overwinteringsgebied voor Grauwe Gans, Kolgans, Toendrarietgans en Brandgans. Voor deze soorten zijn instandhoudings-doelstellingen geformuleerd om de omvang en kwaliteit van het ...

  Laatst gewijzigd: 24 februari 2020

 5. Effecten van ganzen op weidevogels in het broedseizoen in Zuid-Holland publicatie

  In de afgelopen drie decennia zijn over het algemeen steeds meer ganzen in het voorjaar aanwezig in Zuid-Holland en in dezelfde periode zijn de aantallen broedende weidevogels achteruit gegaan. Veel betrokkenen bij het weidevogelbeheer suggereren dat de ...

  Laatst gewijzigd: 03 februari 2020

 6. Sovon-Nieuws 2019/2 publicatie

  Inhoud: Naar de nieuwe Europese broedvogelatlas Privacyverklaring van Sovon geactualiseerd Plasdras en predatie bij weidevogels verder onder de loep Zo tel je: jonge Grutto’s Wulp en Regenwulp op de slaapplaats Wadden Vogelfestival 2019 een groot succes ...

  Laatst gewijzigd: 19 september 2019

 7. Monitoring van verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee – seizoen 2016, 2017 & 2018 publicatie

  Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (AVW) beoogt een duurzaam samenspel van mens en natuur in de Waddenzee. De hoofdvraag van het in dat kader opgestelde monitoringplan luidt: "Heeft het gedrag van de recreanten effect op de natuurwaarden van de ...

  Laatst gewijzigd: 09 september 2019

 8. Broedvogels van de Rottums in 2006-2017 publicatie

  Voor veel soorten broedvogels is het Waddengebied van groot belang, waaronder diverse Rode Lijstsoorten, en voor 13 soorten broedvogels is het gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De kwelders, duinen en strandvlaktes in combinatie met omliggende ...

  Laatst gewijzigd: 11 juli 2019

 9. ANlb-monitoring weide- en akkervogels Friesland, verslag 2018 publicatie

  Friesland is een belangrijke provincie voor weidevogels. Om die reden is in 1996 gestart met een provinciaal meetnet voor systematische monitoring van weidevogels; het Weidevogelmeetnet Friesland (WMF). Het meetnet is ontwikkeld op initiatief van een ...

  Laatst gewijzigd: 16 juli 2019

 10. Hoogwatertellingen op de Rottums in 2006/07 – 2016/17 publicatie

  De niet voor publiek toegankelijke eilanden Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin vervullen in de oostelijke Waddenzee  een belangrijke functie als hoogwatervluchtplaats. De drie eilanden spelen hierbij een favoriete rol: ze liggen dichtbij de ...

  Laatst gewijzigd: 11 juli 2019