Zoekresultaten

41 - 50 van 2435 resultaten
 1. Demografie van een populatie Tapuiten in een snel veranderend duinlandschap publicatie

  In Nederland is de Tapuit als broedvogel tegenwoordig sterk gebonden aan open, droge duingraslanden. Deze ‘grijze duinen’ worden echter al decennialang bedreigd door het verdwijnen van de natuurlijke kustdynamiek, overmatige stikstofdepositie en een ...

  Laatst gewijzigd: 05 november 2020

 2. Prooirestenonderzoek van Zwarte wouw publicatie

  De Zwarte wouw (Milvus migrans) is een bijzondere broedvogel in Nederland met elk jaar 1 à 2 paren vooral in het zuiden van het land. Bij een van deze twee zijn de afgelopen jaren prooiresten verzameld en naar braakballen gezocht. Ook staat er in de ...

  Laatst gewijzigd: 02 november 2020

 3. Jonge Grutto’s in Nederland in 2020: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden publicatie

  In de afgelopen jaren zijn aan de hand van waarnemingen van gekleurringde juveniele Grutto’s Limosa limosa na afloop van het broedseizoen schat­tingen afgeleid van het aantal jongen dat in Nederland uitvloog. Doel hiervan is het monitoren van de ontwik ...

  Laatst gewijzigd: 11 december 2020

 4. Annual survival estimation and population modelling for Swedish Lesser White-fronted Geese publicatie

  The Lesser White-fronted Goose Anser erythropus (hereafter LWfG) is a small, migratory, Arctic-nesting goose that occupies a breeding range from Scandinavia eastward to Chukotka in eastern Siberia. During the 19th and 20th centuries, the species underwent ...

  Laatst gewijzigd: 19 januari 2021

 5. Tien jaar Meetnet Urbane Soorten in de Haagse regio 2010-’19 publicatie

  In 2007 lanceerde Sovon het project Meetnet Urbane Soorten (MUS). Doel hiervan is het vastleggen van aantallen en de verspreiding van min of meer algemene ‘stadsvogels’, door middel van een eenvoudige telmethode. Tussen 1 april en 15 juli worden hiertoe ...

  Laatst gewijzigd: 15 oktober 2020

 6. Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2020 publicatie

  Sinds 1998 inventariseert Sovon in opdracht van Natuurmonumenten vier vaste steekproefgebieden op de Oosterkwelder van Schiermonnikoog op alle broedvogels. Deze broedvogelmonitoring maakt onderdeel uit van het trilaterale monitoringprogramma in de ...

  Laatst gewijzigd: 03 november 2020

 7. Grauwe Ganzen in terreinen van It Fryske Gea in 2020 publicatie

  In het voorjaar van 2020 bracht Sovon de populaties en reproductie van Grauwe Ganzen in Fryske Geaterreinen in kaart. Dat lag in het verlengde van eenzelfde onderzoek in 2014-2016, waarbij de resultaten destijds werden gespiegeld aan diverse ...

  Laatst gewijzigd: 03 november 2020

 8. Broedvogels van de duinen bij Circuit Zandvoort in 2020 publicatie

  In 2020 werd in opdracht van PWN het duingebied grenzend aan Circuit Zandvoort gekarteerd op broedvogels (62 ha). Het gaat om een gebied dat deel uitmaakt van Nationaal Park Zuid-Kennemerland en gekenmerkt wordt door een open duinlandschap met struwelen, ...

  Laatst gewijzigd: 14 januari 2021

 9. Botentelling rondom IJburg in 2019/20 publicatie

  In het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw) en de waterrecreatie van IJburg 1 e en 2 e fase bestaat de wens van de Gemeente Amsterdam om vogels en boten gecombineerd te monitoren. Om die reden is in seizoen 2014/15 gestart met een verkenning van een ...

  Laatst gewijzigd: 19 november 2020

 10. Overwinterende watervogels rondom IJburg in 2019/20 publicatie

  De gemeente Amsterdam wenst inzicht in de verspreiding en aantalsontwikkeling van aan het water gebonden overwinterende Natura 2000-vogelsoorten rondom IJburg, en meer in het bijzonder in het ecologische gebruik van een aantal kunstmatig aangelegde ...

  Laatst gewijzigd: 19 november 2020