Zoekresultaten

31 - 40 van 1715 resultaten
 1. Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2019 publicatie

  Een groot deel van de resterende Nederlandse Tapuitenpopulatie broedt in enkele Noord-Hollandse duingebieden, waarvan het Natura 2000-gebied tussen Callantsoog en Den Helder (Noordduinen) een van de belangrijkste bolwerken is. De unieke openheid van deze ...

  Laatst gewijzigd: 24 januari 2020

 2. Vogels van de Beerse Overlaat en analyse verstoring van vogels door windturbines publicatie

  Op verzoek van de Provincie Noord-Brabant is in beeld gebracht wat de betekenis van de westelijke Beerse Overlaat is voor broedvogels en wintervogels. Tevens is op verzoek van de Provincie onderzocht of er een relatie is tussen de aanwezigheid of ...

  Laatst gewijzigd: 31 januari 2020

 3. Leefgebied voor de Kwartelkoning en het Paapje in de Wieden publicatie

  In de Wieden geldt een instandhoudingsdoelstelling om de omvang en kwaliteit van het leefgebied voor Paapjes en Kwartelkoningen dusdanig te verbeteren dat het gebied zijn draagkracht van resp. 6 en 13 broedparen kan vervullen. Uit monitoringgegevens ...

  Laatst gewijzigd: 06 oktober 2020

 4. Broedvogels in natuurreservaten van It Fryske Gea in 2019 publicatie

  In het voorjaar van 2019 zijn binnen de beheerdistricten Noard en West, van de Provinciale vereniging voor natuurbescherming It Fryske Gea (IFG) in Fryslân een aantal gebieden gekarteerd op broedvogels. Hieronder vielen de Binnemiede- en Weeshuispolder ...

  Laatst gewijzigd: 24 januari 2020

 5. Beleidsmonitoring broedvogels Zeeland in ANLb- en SNL-gebied, 2013-2019 publicatie

  Sovon Vogelonderzoek Nederland onderzoekt sinds 2006, in opdracht van de provincie Zeeland, het voorkomen en de ontwikkeling van broedvogels in agrarisch gebied in Zeeland. Ook natuurbeheerders en vogelwerkgroepen inventariseren broedvogels, zowel in ...

  Laatst gewijzigd: 09 juni 2020

 6. Recente trends van weidevogels in relatie tot beheer publicatie

  Er bleek behoefte aan een actueel beeld van de aantalsontwikkelingen van weidevogels in relatie tot het beheer dat wordt uitgevoerd om deze soortgroep te beschermen, ofwel een update van de gegevens gepresenteerd in van Egmond & de Koeijer (2006). Dit ...

  Laatst gewijzigd: 14 februari 2020

 7. Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2019 publicatie

  rap_2019-84_tapuiten-eierlandse-duinen-2019.pdf 2019/84 van Turnhout C. & Majoor F. 2019 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Broedvogels Schaarse soorten Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 13 januari 2020

 8. Broedvogels van de Klutenplas in 2019: aantallen en broedsucces publicatie

  In het voorjaar van 2019 is De Klutenplas, in eigendom en beheer van Stichting Het Groninger Landschap, op broedvogels geïnventariseerd. De Klutenplas is gelegen in de Linthorst-Homanpolder aan de Groninger Noordkust en vormt een belangrijke broedlocatie ...

  Laatst gewijzigd: 03 februari 2020

 9. Broedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse Stern op broedeiland ‘Stern’ in 2019 publicatie

  In de winter van 2017/18 werd in de Eems ter hoogte van Bierum een eiland van ongeveer 2 ha aangelegd en ingericht als broedlocatie voor sterns. Het eiland ‘Stern’ is een compensatiemaatregel voor verlies van broedgelegenheid in de nabijgelegen Eemshaven. ...

  Laatst gewijzigd: 27 februari 2020

 10. Broedvogels van de Pier van Oterdum en de schermpier van Delfzijl in 2019: aantallen en broedsucces publicatie

  In het voorjaar van 2019 heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland een broedvogelinventarisatie en broedsuccesmeting uitgevoerd op de Pier van Oterdum en de schermpier van Delfzijl (Gr.). Dit onderzoek vond plaats in opdracht van Natuurscope ecologisch ...

  Laatst gewijzigd: 07 mei 2020