Zoekresultaten

21 - 30 van 2435 resultaten
 1. Vogels op en rond nertsenbedrijven in Nederland publicatie

  In theorie bestaat de mogelijkheid dat vogels die zich op nertsenbedrijven ophouden in contact komen met SARS-CoV-2 besmet materiaal en dit materiaal over enige afstand verplaatsen. Om beter te kunnen inschatten in hoeverre verspreiding van het virus door ...

  Laatst gewijzigd: 30 augustus 2021

 2. Broedvogels van het noordelijke deel van het Beekbergerwoud in 2020 publicatie

  In het voorjaar van 2020 is het noordelijke deel van het Beekbergerwoud (31,5 ha) gekarteerd op broedvogels. In het gebied werden zes inventarisatieronden uitgevoerd in de periode maart-augustu. Alle broedvogelsoorten werden gekarteerd en in totaal werden ...

  Laatst gewijzigd: 18 februari 2021

 3. Gevoeligheid van vogels en vleermuizen voor windturbines in de provincie Utrecht publicatie

  Windturbines kunnen gevolgen hebben voor vogels en vleermuizen. Er is kans op aanvaring met de rotorbladen. En de turbines kunnen de leefgebieden van vogels en vleermuizen verstoren. Hier moet je dus rekening mee houden bij de planning van een ...

  Laatst gewijzigd: 19 maart 2021

 4. Sovon-Nieuws 2020/4 publicatie

  Inhoud: Melden dode vogels belangrijker dan ooit Daarom blijven we tellen in agrarisch gebied Zeldzame broedvogels 2020: IJseend, Lachstern, Hop en veel meer Boerenlandvogels in de knel Opnieuw grote aantallen watervogels bij midwintertelling 2020 ...

  Laatst gewijzigd: 14 januari 2021

 5. Achtergronddocument windenergie gevoeligheidskaart vogels publicatie

  Windturbines kunnen negatieve gevolgen hebben voor vogels. Er is kans op directe sterfte door aanvaring met de rotorbladen of de mast. En de turbines kunnen de leefgebieden van vogels verstoren. Hier moet men rekening mee houden bij de planning van een ...

  Laatst gewijzigd: 19 maart 2021

 6. Vogelsoorten in de provincie Fryslân waarvan nestplaatsen en rustplaatsen jaarrond van betekenis zijn publicatie

  In het voorliggende rapport wordt ingegaan op de vogelsoorten die er in de provincie Fryslân ‘vaste’, veelal meerdere jaren achtereen bezette nestplaatsen en/of rustplaatsen op na houden. Het gaat daarbij om nestplaatsen en rustplaatsen waarvan behoud van ...

  Laatst gewijzigd: 01 oktober 2021

 7. PTT-nieuwsbrief december 2020 publicatie

  Resultaten telling 2019 Artikel over Blauwe Reigers pttnieuwsbrief_december_2020.pdf Willem van Manen 2020 Artikel Nieuwsbrief Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 10 december 2020

 8. Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2020 publicatie

  De Provincie Noord-Brabant wil graag meer inzicht krijgen in de effectiviteit van het Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer (ANLb) in haar provincie, daar waar het gaat om de ontwikkeling van broed- en wintervogels die in sterke mate gebonden zijn aan open ...

  Laatst gewijzigd: 05 oktober 2021

 9. Broedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse Stern op broedeiland Stern in 2020 publicatie

  In het voorjaar van 2020 is in opdracht van de provincie Groningen een broedvogelinventarisatie en broedsuccesmeting op het broedeiland ‘Stern’ in de Eems uitgevoerd. Bij het project is intensief samengewerkt met Derick Hiemstra en Petra Manche ...

  Laatst gewijzigd: 18 juni 2021

 10. Huismus en Ringmus in Nederland meer dan 40 jaar gevolgd publicatie

  De tijden dat Huismus en Ringmus het stads- en dorpsbeeld bepaalden, lijken definitief voorbij. De gestandaardiseerde tellingen binnen het 42 jaar lopende PTT-project van Sovon beschrijven de achteruitgang en geven een indruk van de oorzaken die er aan ...

  Laatst gewijzigd: 01 december 2020